МАЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради

(шоста сесія сьомого скликання)

 

від 22 квітня 2016 року №100

Про затвердження    Типової    форми
контракту з керівником підприємства,

установи, організації, що є у спільній

власності територіальних громад сіл,

селищ району

Відповідно до статей 43, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.15 № 1034, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Типову форму контракту з керівником підприємства, установи, організації, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, додаток до рішення районної ради від 17.05.12 № 257 “Про затвердження Положення про порядок призначення та звільнення з посади керівників підприємств, установ, організацій, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району”.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності.

Голова районної ради                                                                        М.С. Левковець

 

Додаток

до рішення районної ради

від22.04. 2016 року №100

ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ

з керівником підприємства, установи, організації,

що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району

м. Малин                                                             „____”___________20 __ року

Районна рада, іменована далі Орган управління майном, в особі голови районної ради ______________________________________, з однієї сторони, та громадянин, _____________________________________________________

іменований далі Керівник, з другої сторони, уклали цей контракт про таке:

________________________ призначається на посаду ____________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ на строк з _______________________ по ________________________.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. За цим контрактом Керівник зобов’язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне (оперативне) управління (керівництво) підприємством, установою організацією, забезпечувати статутну діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством, установою, організацією майна, а Орган управління майном зобов’язується створювати належні умови для організації праці Керівника.

2. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником та Органом управління майном.

3. Керівник є повноважним представником підприємства, установи, організації під час реалізації повноважень, функцій, обов’язків, передбачених актами законодавства, статутом (положенням) підприємства, установи, організації, іншими нормативними актами.

4. Керівник діє на засадах єдиноначальності.

5.Керівник підзвітний Органу управління майном у межах, встановлених законодавством, статутом (положенням) підприємства, установи, організації та цим контрактом.

ІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, установою, організацією, організовує його (її) статутну, господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань, передбачених законодавством, статутом (положенням) підприємства, установи, організації та цим контрактом.

7. Керівник зобов'язується забезпечити виконання показників ефективності використання комунального майна і прибутку, а також майнового стану підприємства згідно з фінансовим планом.

8. Керівник підприємства, установи, організації щорічно подає Органу управління майном звіт про результати виконання умов контракту.

9. Керівник зобов’язується:

9.1. Невідкладно за актом приймання – передачі прийняти статутні документи підприємства, печатку (за наявності), тощо. У термін, що не перевищує 10 днів, з дня укладення контракту провести інвентаризацію майна та коштів підприємства. Інвентаризаційні відомості надати до Органу управління майном.

9.2. Виконувати та забезпечувати виконання рішень районної ради щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, розпоряджень голови районної ради.

9.3. Неухильно дотримуватись вимог статуту та цього контракту.

9.4. Забезпечувати відповідність рішень, ухвалених Керівником, чинному законодавству, статуту та рішенням районної ради, розпорядженням голови обласної ради.

9.5. Забезпечувати своєчасне перерахування до бюджету податків та інших обов’язкових платежів, а також своєчасну виплату заробітної плати працівникам підприємства, установи, організації.

9.6. Забезпечувати ефективне використання майна та збереження майнового стану підприємства.

9.7. Забезпечувати своєчасне надання підприємством, установою, організацією, передбаченої законодавством України звітності та інформації.

9.8.Постійно підвищувати рівень знань та кваліфікації, необхідних для виконання своїх обов’язків.

9.10. Повідомляти Орган управління майном про виявлені недоліки в роботі підприємства, установи, організації.

9.11. Здійснити усі підготовчі дії, необхідні для передачі справ, за                 10 днів до закінчення строку дії цього контракту, а також передати справи новопризначеному керівнику (у разі відсутності – головному бухгалтеру або іншій відповідальній особі) в останній день строку дії контракту. Передача справ полягає у проведенні інвентаризації майна та коштів, належному оформленні та наданні документації (накази, плани, програми тощо), передачі печатки, ключів від сейфів і службових приміщень, які знаходяться у керівника, чекової книжки, службового посвідчення. Передача оформлюється підписанням акта приймання - передачі.

10. Орган управління майном має право вимагати від Керівника достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків щодо управління підприємством, установою, організацією та розпорядження його майном.

11. Орган управління майном:

- надає інформацію на запит Керівника;

- звільняє Керівника у разі закінчення контракту, достроково - за вимогою Керівника, а також у випадку порушень ним законодавства та умов контракту, а також у інших випадках, передбачених чинним законодавством та цим контрактом;

- організовує фінансовий контроль за діяльністю підприємства, установи, організації;

- здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за підприємством, установою, організацією майна.

12. Керівник має право:

- діяти від імені підприємства, установи, організації, представляти його (ЇЇ) на всіх підприємствах, в установах та організаціях;

- укладати від імені підприємства, установи, організації господарські договори та інші угоди, передбачені законодавством України;

- видавати від імені підприємства, установи, організації довіреності, надавати доручення;

- відкривати від імені підприємства, установи, організації рахунки в банках, фінансових установах тощо;

- користуватися правом розпорядження коштами підприємства, установи, організації;

- заохочувати та накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства;

- у межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства;

- вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Органом управління майном, статутом (положенням) і цим контрактом до компетенції Керівника.

13. Орган управління майном делегує Керівнику повноваження щодо проведення колективних переговорів, укладення колективного договору на підприємстві, підведення підсумків його виконання у порядку, передбаченому Законом України „Про колективні договори і угоди”.

Керівник зобов’язаний забезпечити проведення колективних переговорів щодо укладення колективного договору у порядку, передбаченому Законом України „Про колективні договори і угоди”.

14. Керівник укладає трудові договори з працівниками відповідно до чинного законодавства.

Керівник зобов’язаний вжити заходів щодо створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

15. При укладанні трудових договорів з працівниками, визначенні і забезпеченні умов їх праці та відпочинку, Керівник керується трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом (положенням) підприємства, установи, організації, генеральною та галузевою угодами, колективним договором і фінансовими можливостями підприємства, установи, організації.

ІІІ. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КЕРІВНИКА

16. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівникові підприємства нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного підприємством у результаті його господарської діяльності, а Керівникові   установи, організації - відповідно до норм чинного законодавства, що регулює правовідносини в даній галузі, за рахунок коштів призначених на ці цілі.

Заробітна плата керівника складається з:

а) посадового окладу, розмір якого встановлюється штатним розписом і визначається згідно з діючим законодавством.

Розмір посадового окладу коригуватиметься відповідно до збільшення мінімальної заробітної плати у випадках, передбачених чинним законодавством;

б) доплати ____________________ у розмірі ____   гривень

                         (вид доплати)

(або у відсотках до посадового окладу) і фактично відпрацьованого часу.

17. У випадку належного виконання умов контракту, Керівникові за погодженням з Органом управління майном можуть виплачуватись:

- премія за підсумками роботи за рік відповідно до умов, показників та розмірів преміювання, затверджених Органом управління майном;

- премія за підсумками роботи за квартал відповідно до умов, показників та розмірів преміювання, затверджених Органом управління майном;

- винагорода за підсумками роботи за рік за рахунок чистого прибутку.

У разі допущення на підприємстві нещасного випадку зі смертельним наслідком з вини підприємства, премія та винагорода Керівникові не нараховуються.

Премія та винагорода не нараховуються також у разі невиконання Керівником умов цього контракту,в тому числі, але не виключно:

- наявності заборгованості із заробітної плати більше ніж два місяці;

- невчасного подання звітності Органу управління майном;

- невиконання рішень районної ради щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, розпоряджень голови районної ради тощо.

18. Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю _____ календарних днів. Оплата відпустки провадиться виходячи із його середньоденного заробітку, обчисленого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У разі відпустки Керівникові надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі його середньомісячного заробітку.

Керівник визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку, поділу на частини тощо) за погодженням з Органом управління майном.

ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

19. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством та цим контрактом.

20. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

V. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ

ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

21. Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод.

22. Цей контракт припиняється:

а) у разі закінчення строку його дії;

б) за згодою сторін;

в) до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених пунктами 23, 24 цього контракту;

г) з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.

23. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний з ініціативи Органу управління майном, до закінчення строку його дії:

а) у разі невиконання Керівником обов’язків, покладених на нього цим Контрактом, рішень районної ради щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, розпоряджень голови районної ради та статутних завдань;

б) у разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства чи обов’язків, передбачених контрактом, в результаті чого для підприємства настали значні негативні наслідки (понесено збитки, оплачено штрафи тощо);

в) у разі невиконання підприємством, установою, організацією зобов’язань перед бюджетом та Пенсійним фондом щодо сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, страхових внесків, а також зобов’язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати;

г) у разі неподання в установленому порядку на погодження Органу управління майном річного з поквартальною розбивкою фінансового плану підприємства;

ґ) у разі несплати реструктуризованої податкової заборгованості протягом трьох місяців при наявності вини Керівника;

д) за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці, у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці;

е) у разі порушення порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті;

є) у разі допущення зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості;

ж) у разі, коли у трьох звітних кварталах протягом календарного року спостерігається зростання обсягів дебіторської заборгованості підприємства, яке за загальним підсумком зазначених кварталів не супроводжується відповідним зростанням обсягів реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства;

з) у разі неподання Органу управління майном квартальної та річної фінансової звітності, а також квартального та річного звітів про виконання фінансового плану підприємства разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності;

и) у разі порушення законодавства під час використання фінансових ресурсів підприємства, у тому числі, але не виключно, при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти;

і) з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.

24. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення строку його дії:

а) у випадку систематичного невиконання Органом управління майном своїх обов’язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують компетенцію та права Керівника, втручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність, яке може призвести або вже призвело до погіршення економічних результатів діяльності підприємства;

б) у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов’язків за контрактом, та з інших поважних причин.

25. За два місяці до закінчення строку дії контракту він може бути за угодою сторін продовжений або укладений на новий чи інший строк. Якщо таку угоду до дня закінчення дії цього Контракту не буде укладено, даний контракт вважається припиненим.

26. Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених законодавством, про це зазначається у трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

VІ. СТРОК ДІЇ КОНТРАКТУ

27. Цей Контракт діє з “____”_________________20__ р. по “____”________________20__ р.

VII. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

28. Відомості про підприємство:

Повна назва: ______________________________________________________

Адреса: __________________________________________________________

Розрахунковий рахунок №: _________________________________________

29. Відомості про Орган управління майном :

Повна назва: ______________________________________________________

Адреса: _____________________________________________________________

Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника Органу управління майном: ____________________________________________________________________

Службовий телефон керівника Органу управління майном: _________________

30. Відомості про Керівника:

Домашня адреса: __________________________________________________

Домашній телефон:_________________________________________________

Службовий телефон: ________________________________________________

Паспорт:_______________________________________________________________________

31. Цей контракт укладено в двох примірниках, які зберігаються в кожної зі сторін і мають однакову юридичну силу.

Від Органу управління майном                                          Керівник

Заступник голови

районної ради                                                                               Р.В.Ничипоренко

enfrdeitptrues