МАЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради

(друга сесія сьомого скликання)

 

      

від 13 листопада 2015 року №11

Про Положення про постійні комісії районної ради

Відповідно до п.13 ст.46, ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про постійні комісії районної ради (додається).

Голова районної ради                                                                  М.С.Левковець


                                                                                            У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ

м.Малин

2015 р.


Додаток

до рішення районної ради від 13 листопада 2015 року

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Розділ 1.                ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

Стаття 1. Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада обирає з числа депутатів ради постійні комісії для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, що належать до відання ради, а також для сприяння проведенню в життя рішень ради, здійснення в межах своїх повноважень контролю за діяльністю державних органів, підприємств, установ, організацій розташованих на території району.

Стаття 2. Перелік постійних комісій, їх кількісний і персональний склад визначається радою з врахуванням побажань депутатів. Комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. Комісії відповідальні перед радою та їй підзвітні.

Протягом строку повноважень районна рада може утворювати нові постійні комісії, скасовувати або реорганізовувати раніше створені, змінювати їх кількісний склад, переобирати персональний склад.

Стаття 3. Депутат ради може бути членом лише однієї постійної комісії. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради та заступник голови районної ради.

Стаття 4. Діяльність постійних комісій координується і спрямовується головою або за його дорученням заступником голови районної ради.

Стаття 5. Постійні комісії будують свою роботу на основі Конституції України, діючого законодавства, регламенту районної ради, рішень ради та цього Положення; гласності у вирішенні питань, широкої ініціативи членів комісії, регулярної звітності перед радою.

Вони співпрацюють з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, політичними партіями та блоками, громадськими об’єднаннями, органами самоорганізації населення. Вивчають та враховують громадську думку.

Розділ 2.               ФУНКЦІЇ І ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

Стаття 6. Основними функціями постійних комісій є:

1.     Попередній розгляд та підготовка питань, що належать до відання районної ради, в першу чергу проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету району, звітів про їх виконання.

2.     Підготовка рекомендацій та висновків з питань, внесених на розгляд ради.

3.     Розгляд надісланих комісіям від відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації, сільських та селищних рад, підприємств, установ, організацій пропозицій щодо зміни показників програми соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету району і внесення пропозицій на затвердження районної ради.

4.     Участь у підготовці проектів рішень ради і пропозицій з питань, які належать до відання районної ради.

5.     Виявлення додаткових резервів та місцевих ресурсів для поліпшення соціально-економічного розвитку району, підготовки з цих питань пропозицій та внесення їх на розгляд ради.

6.     Збір, вивчення, дослідження інформації з питань, що належать до компетенції постійних комісій.

7.     Залучення політичних партій та блоків, громадських об'єднань, органів самоорганізації населення до активного сприяння у виконанні завдань, які стоять перед депутатами.

8.     За дорученням голови ради розгляд заяв, звернень, скарг, пропозицій громадян.

Стаття 7. Постійні комісії з питань, що належать до повноважень районної ради - здійснюють контроль за діяльністю органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств і організацій незалежно від форм власності, посадових осіб по проведенню в життя рішень ради, власних рекомендацій, розгляду депутатських запитів, зауважень і пропозицій, висловлених на сесіях ради.

Стаття 8. Постійні комісії під час здійснення своїх функцій мають право в порядку контролю за виконанням програми соціально-економічного розвитку, рішень ради, за законністю та ефективністю витрат з районного бюджету, делегованих повноважень ради районній держадміністрації заслуховувати повідомлення заступників голови, начальників структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів сільських, селищних рад, підприємств, установ, організацій, вносити пропозиції з цих питань на розгляд ради. За пропозицією постійної комісії керівники цих органів і організацій, інші посадові особи зобов'язані прибути на її засідання та дати роз'яснення щодо питань, які розглядаються цією постійною комісією в порядку виконання контрольних повноважень.

Стаття 9. Постійні комісії мають право вносити пропозиції щодо порядку денного пленарного засідання районної ради, доповідати та співдоповідати з питань, віднесених до їх розгляду, визначати доповідачів (співдоповідачів).

         Стаття 10.Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів
рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з
залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.
Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть
за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови,
заступника голови районної ради розглядатися постійними
комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними
комісіями   на   їх спільних засіданнях, підписуються головами
відповідних постійних комісій.

Стаття 11. Постійні комісії зобов'язані:

1.     Якісно здійснювати попередній розгляд питань, редагування проектів рішень, що належать до їх відання,

2.     Періодично звітувати перед районною радою про свою роботу.

3.     Своєчасно виконувати доручення ради та інформувати про хід їх виконання.

4.     Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати листи громадян, в яких містяться пропозиції щодо вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування.

Розділ 3.                ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

 1. З питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів,       питань бюджету, планування і комунальної власності

                  Бере участь у розробці та здійсненні заходів щодо забезпечення законності, охорони порядку, прав та інтересів громадян, їх правового виховання на території району.

                  Аналізує та перевіряє в межах своєї компетенції дотримання законності в діяльності управлінь та відділів райдержадміністрації, установ, організацій, підприємств всіх форм власності.

                  Готує висновки та рекомендації до проектів рішень ради, що належать до відання комісії.

                  Розглядає питання, пов'язані з удосконаленням правового регулювання конституційних прав і свобод людини, із забезпеченням законності та правопорядку.

                  У порядку контролю вивчає і розглядає питання про ефективність роботи громадських формувань з охорони громадського порядку.

                  Перевіряє стан роботи з організації прийому громадян, розгляду їх заяв, скарг, листів.

                  Розглядає пропозиції депутатів, постійних комісій щодо регламенту роботи ради і вносить їх на розгляд ради.

                  Дає пояснення депутатам, іншим учасникам пленарного засідання ради щодо застосування положень регламенту районної ради.

                  Розглядає заяви депутатів про дострокове припинення депутатських повноважень.

                  Здійснює контроль за своєчасним розглядом керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій звернень депутатів районної ради.

                  Розглядає питання про практику обліку та реалізації державними і громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями пропозицій і запитів депутатів районної ради висловлених на сесіях ради, зборах трудових колективів, за місцем проживання населення, в громадських організаціях.

                  За дорученням ради готує рекомендації з питань пов'язаних з депутатською діяльністю, а також організовує заслуховування повідомлень депутатів про їх роботу в раді, про виконання ними депутатських обов'язків, рішень та доручень ради, постійних комісій.

                  Готує висновки з питань, пов'язаних з гарантіями депутатської діяльності.

                  Розглядає питання, пов'язані з дотриманням кожним депутатом норм етики та моралі.

                  Бере участь у розробці та здійсненні заходів щодо забезпечення законності, охорони порядку, законних прав та інтересів громадян, їх правового виховання на території району.

                  Входить з пропозиціями до сесії районної ради про доцільність розміщення на території району підприємств та установ всіх форм власності.

                  Піднімає клопотання перед правоохоронними органами про притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності осіб, дії яких порушують чинне законодавство, а також з інших питань, що належать до відання комісії.

                  Розглядає питання пов'язані з вдосконаленням правового врегулювання конституційних прав і свобод людини, із забезпеченням законності та правопорядку.

                  Контролює, вивчає і розглядає питання про ефективність громадських формувань з охорони громадського порядку.

                  Вивчає стан роботи в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування з організації прийому громадян, розгляду їх заяв, скарг, листів.

                  Здійснює контроль за дотриманням головою, заступником, депутатами районної ради вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, надає даним особам консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

Попередньо розглядає внесені райдержадміністрацією на затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку району, районний бюджет та звіти про їх виконання, вносить свої висновки.

Розглядає та погоджує надіслані від інших комісій висновки та пропозиції щодо програми соціально-економічного та культурного розвитку, районного бюджету, звіти про їх виконання.

Здійснює контроль за виконанням програми соціально-економічного розвитку, районного бюджету, своєчасним і повним фінансуванням усіх заходів передбачених програмою, а також питання діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, організацій, установ розташованих на території району щодо фінансування, кредитування підвідомчих підприємств і організацій.

Веде роботу по виявленню додаткових надходжень в районний бюджет, посиленню режиму економії по витрачанню державних коштів.

Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що належить до спільної власності сіл, селищ району.

Здійснює попередній розгляд та вносить рекомендації, висновки на пленарне засідання ради з питань управління об’єктами спільної власності, а саме щодо:

-створення, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація) підприємств, установ і організацій;

- затвердження, погодження, внесення змін до статутів (положень) підприємств, установ, організацій спільної власності, прийняття рішень у зв’язку з порушенням статутів (положень);

- погодження призначення та звільнення керівників підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ району на підставі контрактів;

- затвердження порядку та умов продажу, передачі під заставу, інших способів відчуження, списання майна спільної власності, а також придбання майна в установленому законом порядку;

- затвердження переліку та умов приватизації об’єктів спільної власності;

- затвердження методики розрахунку, порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, надання пільг з орендної плати;

- здійснення інших повноважень з управління спільною власністю територіальних громад за дорученням районної ради.

Заслуховує звіти керівників підприємств,установ, організацій про результати виконання показників ефективності управління майном та з інших питань діяльності об’єктів спільної власності.

Вносить пропозиції голові районної ради щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників об’єктів спільної власності при встановленні фактів порушення ними умов контракту та рішень районної ради.

Розглядає пропозиції щодо погодження проведення орендарями реконструкції, технічного переоснащення, поліпшення орендованих приміщень спільної власності територіальних громад сіл, селищ району та вносить рекомендації з даного питання на пленарне засідання районної ради.

 1. З питань земельних ресурсів, соціально- економічного розвитку села, з питань промисловості, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарствата екології

Попередньо розглядає програму соціально-економічного розвитку району щодо роботи промислових, будівельних, транспортних підприємств і об'єднань, підприємств енергетики, житлово-комунального господарства, агропромислового комплексу.

Вивчає стан справ та здійснює контроль за виконанням цієї програми,  зокрема:

-          за збільшенням виробництва, розширенням асортименту, поліпшенням якості товарів народного споживання на всіх підприємствах, розташованих на території району;

-          за роботою будівельних організацій по виконанню програми будівництва;

-          за роботою пасажирського, вантажного транспорту, підприємств зв'язку;

-          за використанням вторинних ресурсів;

-          за виконанням заходів по науково-технічній та інноваційній діяльності;

-          за здійсненням експортно-імпортних операцій та залученням іноземних інвестицій у відповідні галузі народного господарства.

Бере участь у розробці комплексних та цільових програм по розвитку житлово-комунального господарства, наданню побутових послуг, будівництву, ремонту та експлуатації шляхів, благоустрою і озелененню населених пунктів.

      Розглядає регулювання земельних відносин, використання природних ресурсів, організації територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення і подає висновки раді.

      Здійснює попередній розгляд та надає висновки, рекомендації щодо розгляду районною радою питань стосовно:

      - внесення до обласної ради пропозицій щодо встановлення і зміни меж району;

      - встановлення меж сіл, селищ, які входять до складу району;

                  - затвердження технічної документації   з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів.

                 

      Вивчає стан справ та здійснює контроль за виконанням програми, рішень ради із зазначених питань, зокрема:

-          за виробництвом основних видів сільськогосподарської продукції по всіх категоріях господарств;

-          за роботою підприємств переробної промисловості, збільшенню випуску, розширення асортименту, поліпшення якості продовольчих товарів;

-          за роботою заготівельних організацій, переробкою, зберіганням і реалізацією сільськогосподарської продукції та сировини, сприяє у виконанні заходів по організації приймання продукції на місцях;

-          за раціональним використанням земельних, водних, лісових ресурсів, поліпшенням родючості землі, впровадженням в сільськогосподарське виробництво прогресивних технологій, передового досвіду;

-          за використанням коштів, що надходить в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням земельних ділянок.

-          за дотриманням санітарного стану водоймищ та інших джерел водопостачання, роботою промислових підприємств щодо будівництва і утримання в належному стані водоочисних споруд; запобіганню забруднення стічними водами водоймищ і джерел водопостачання, недопущення шкідливих викидів промислових підприємств в атмосферу.

Бере участь у проведенні роз'яснювальної роботи серед населення по бережливому ставленню до природи рідного краю, залучення громадськості до справи охорони природи, за раціональним використанням природних ресурсів, їх охороною, відновленням.

 1. З гуманітарних питань та з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення

     Попередньо розглядає програму соціально-економічного розвитку району з питань розвитку освіти, медичного забезпечення, культури, фізичної культури і спорту, туризму, сім'ї та молоді, оборонно-масової роботи.

Вивчає стан справ та здійснює контроль за виконанням програми, рішень ради із зазначених питань, зокрема:

-       за медичним обслуговуванням населення, проведенням санітарно-профілактичних заходів, забезпеченням санітарного стану населених пунктів, місць масового відпочинку громадян;

-       за поліпшенням роботи медико-санітарних закладів по охороні материнства і дитинства, пологового будинку, дитячих дошкільних закладів, організації надання медичної допомоги дітям і підліткам;

-       за використанням бюджетних коштів на проведення ремонту медичних закладів, забезпечення їх обладнанням, інвентарем та паливом, за станом харчування в лікарнях, інших медичних закладах;

-              за наданням встановлених чинним законодавством пільг і переваг ветеранам війни, учасникам бонових дій, інвалідам та учасникам війни, пенсіонерам, ветеранам праці;

-       за виконанням нормативних актів по призначенню та оплаті житлово-комунальних субсидій, забезпеченням твердим паливом, скрапленим газом і комунально-побутовими послугами малозабезпечених громадян району;

-       за виконанням районних цільових програм;

- за ходом зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, культури, інших об'єктів соціально-культурного призначення;

-       за ходом підготовки навчальних, дошкільних закладів до навчального року;

-       за організацією підвезення дітей до шкіл, їх літнього оздоровлення, гарячого харчування учнів і студентів;

-       за роботою закладів культури, їх сприянню у відродженні осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення;

-       за охороною та відродженням пам'ятників культури, історичних, археологічних та інших, сприяє залученню населення до проведення робіт по їх благоустрою і утриманню.

Спільно з відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації готує та вносить на розгляд ради пропозиції з питань виховання, освіти, професійного навчання, побуту, відпочинку і охорони здоров'я молоді, підготовки юнаків до виконання військових обов'язків, сприяє у військово-патріотичному вихованні населення.

           Розглядає питання щодо висвітлення роботи ради, постійних комісій, депутатів засобами масової інформації та вносить пропозиції раді.

Розділ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

Стаття 12. Постійні комісії районної ради організовують свою роботу відповідно до регламенту роботи районної ради та цього Положення.

Стаття 13. Основною формою роботи комісій є засідання, які проводяться відповідно до розроблених комісіями та затверджених сесією ради планів, а також рішень районної ради. Засідання комісій можуть проводитись як у день сесії ради, так і в період між сесіями. У разі неможливості прибуття на засідання комісії член комісії завчасно повідомляє про це голову постійної комісії.

Стаття 14. У засіданнях комісії можуть брати участь з правом дорадчого голосу депутати, які не входять до складу даної комісії, але зацікавлені у вирішенні того чи іншого питання.

Стаття 15. На засідання комісії можуть запрошуватись представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення, спеціалісти, вчені, окремі громадяни, представники преси, радіо, телебачення, які беруть участь в засіданнях з правом дорадчого голосу.

Постійні комісії можуть проводити виїзні засідання у структурних підрозділах райдержадміністрації, на підприємствах, в установах, організаціях.

Стаття 16. Для підготовки запланованих ними питань постійні комісії можуть створювати підготовчі і робочі групи з числа депутатів, спеціалістів, вчених, представників органів влади, громадських організацій.

Стаття 17. Кожна постійна комісія обирає з числа своїх членів заступника голови і секретаря комісії.

Стаття 18. Керівництво постійними комісіями, організація їх роботи покладається на голів постійних комісій, а в разі їх відсутності - на заступників.

Стаття 19. Голова постійної комісії:

 1. Скликає і веде засідання комісії.
 2. Розподіляє обов'язки між членами комісії, надсилає їм матеріали і документи, пов'язані з діяльністю комісії.
 3. Представляє комісію у відносинах з органами влади, громадськими організаціями, підприємствами, установами, організаціями, депутатами ради.
 4. Організовує роботу щодо виконання рішень комісії, інформує її членів про хід їх виконання.
 5. Доповідає районній раді про роботу комісії, реалізацію державними органами і громадськими організаціями, установами, підприємствами її рекомендацій та пропозицій.
 6. За дорученням комісії виступає з доповідями та співдоповідями на сесіях ради.
 7. Запрошує для участі в засіданнях комісії представників державних, громадських органів, підприємств, установ, організацій, спеціалістів, учених.
 8. Спільні засідання веде один із голів цих комісій за взаємним погодженням.

Стаття 20. Заступник голови комісії:  

 1. Допомагає голові комісії в організації роботи комісії, виконує за дорученням голови окремі його функції, виконує обов'язки голови комісії у разі його відсутності.
 2. Організовує проведення масових організаційних заходив, оглядів, рейдів.
 3. Аналізує стан реагування відповідних служб на рекомендації постійних комісій.

Стаття 21. Секретар постійної комісії:

 1. Готує проекти планів роботи комісії.
 2. Оформляє протоколи засідань, веде діловодство комісії, своєчасно надсилає виконавцям висновки та рекомендації комісії, слідкує за своєчасним надходженням від них відповідей, інформацій.
 3. Проводить облік роботи, яка виконується членами комісії.
 4. Повідомляє членам комісії про дату, час і місце проведення засідань.
 5. У разі необхідності запрошує для участі в засіданні комісії представників підприємств, установ, організацій розташованих на території району.

Стаття 22. Члени постійних комісій:

 1. Зобов'язані брати участь в діяльності комісії, підготовчих груп, сприяти втіленню в життя її рішень, здійснювати контроль за їх виконанням, виконувати доручення комісії.
 2. Користуються ухвальним голосом з усіх питань, які розглядаються комісіями, пропонують питання для вивчення і розгляду комісіями, беруть участь в їх підготовці та обговоренні.
 3. На час засідань комісії, а   також для виконання доручень комісії звільняються від виконання   виробничих або службових обов'язків.
 4. За дорученням комісії і з власної ініціативи вивчають на місцях питання, які належать до її відання, пропозиції державних, громадських органів, організацій, громадян та повідомляють про свої висновки і пропозиції, а також виконують інші доручення комісії.
 5. Член комісії, пропозиції якого не підтримані комісією, або не згодний з її рішенням, може викласти свою думку під час обговорення даного питання на сесії чи повідомити про неї в письмовій формі голову ради.

Стаття 23. Постійна комісія може заслуховувати на своїх засіданнях інформації депутатів, які входять до складу постійних комісій, про виконання ними обов'язків та доручень комісії.

Стаття 24. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісію, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії.

Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

Стаття 25. Висновки та рекомендації, прийняті комісіями спільно підписуються головами відповідних комісій. Протоколи постійних комісій підписуються головою та секретарем комісії. Протоколи спільних засідань комісій підписуються головами та секретарями відповідних комісій. Протоколи, довідки, інша документація постійних комісій зберігається в приміщенні районної ради. Після закінчення строку повноважень ради матеріали комісій направляються в районний архів.

Розділ 5.            ОРГАНІЗАЦІЙНЕ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ

Стаття 26. Виконавчий апарат ради, радник голови районної ради з питань організаційного забезпечення діяльності ради, її постійних та інших комісій депутатів, з питань забезпечення здійснення радою повноважень щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад:

 1. Допомагає постійним комісіям у підготовці та складанні планів роботи, їх погодженні з планами роботи інших комісій, в цілому ради.

2. Забезпечує участь комісій у підготовці питань, внесених на розгляд ради.                                                                                      

           3.Сприяє комісіям в організаторській роботі по практичному втіленню в життя рішень ради, власних рекомендацій.

 1. Надає допомогу постійним комісіям у проведенні перевірок, рейдів, засідань, виїздів.
 2. Сприяє своєчасному розгляду рекомендацій постійних комісій у структурних підрозділах райдержадміністрації, сільських та селищних радах, на підприємствах, установах, організаціях, розташованих на території району, незалежно від їх відомчого підпорядкування.
 3. Інформує постійні комісії про стан справ у відповідних галузях господарського комплексу району, соціально-економічному розвитку району.
 4. Організовує навчання голів, їх заступників, секретарів та членів комісій, узагальнює і розповсюджує досвід роботи комісій, депутатів.
 5. Розглядає в 10-денний строк пропозиції внесені постійними комісіями.
 6. Вносить на розгляд ради питання діяльності постійних комісій.
 7. У разі необхідності передає в постійні комісії проекти рішень ради для попереднього або додаткового їх розгляду.
 8. Забезпечує ведення діловодства та інше матеріально-технічне обслуговування комісій.

Заступник голови

районної ради                                                           Р.В.Ничипоренко

enfrdeitptrues

Календар свят України. Граматика української мови

0570299
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого тижня
Цього місяця
Минулого місяця
Всього
1409
777
6821
6821
16168
33929
570299

Прогноз сьогодні
1752

9.59%
11.15%
2.67%
0.85%
0.27%
75.47%
Online (15 minutes ago):22
22 guests
no members

Your IP:3.80.85.76

Контакти

Open in new window