У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради

(двадцять сьома сесія сьомого скликання)


      

від 14 грудня 2018 року    № 392

Про районний бюджет

Малинського району на 2019 рік

Заслухавши інформацію начальника управління фінансів районної державної адміністрації Козленко М.М., керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”;  районна рада   

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2019 рік:

1.1 доходи районного бюджету у сумі 157058760 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету 156264860 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету 793900 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення.

Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів районному бюджету згідно додатку 1.1. до цього рішення;

1.2. видатки районного бюджету у сумі 157058760 гривень., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету 153494220 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 3564540 гривень;

1.3. профіцит за загальним фондом районного бюджету  у сумі 2770640 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду) згідно з додатком 2 до цього рішення.;

1.4. дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі 2770640 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку ( спеціального фонду) згідно з додатком 2 до цього рішення; 

1.5. оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 100000 гривень, що становить 0,06 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

1.6. резервний фонд районного бюджету у розмірі 103800 гривень, що становить 0,07 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2019 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком  3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком  4 до цього рішення, в тому числі інші субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам у розрізі призначень, згідно з додатком 4.1 до цього рішення.

4. Надати право Малинській районній державній адміністрації здійснювати протягом 2019 року розподіл та перерозподіл  обсягу міжбюджетних трансфертів з державного бюджету у період між сесіями Малинської районної ради  з наступним затвердженням районною радою.

5. Надати право Малинській районній державній адміністрації, у разі затвердження міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих бюджетах районному бюджету, вносити зміни до доходів/фінансування та видатків районного бюджету, з наступним затвердженням районною радою.

6. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об»єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об»єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

7. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на  реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 2587063 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

8. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України.

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження , визначені статтею 691  Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначенні пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

10.  Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету згідно з відповідними пунктами статей 691, 101  Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91, а кошти отримані до спеціального фонду згідно з пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів , визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

11. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

 оплату праці працівників бюджетних установ;

 нарахування на заробітну плату  ;

 придбання медикаментів та перев”язувальних матеріалів ;

  забезпечення продуктами харчування ;

 оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

 поточні трансферти населенню ;

 поточні трансферти місцевим бюджетам.

12. Надати право управлінню фінансів Малинської районної державної адміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення  тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» ( зі змінами ), з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

13. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право управлінню фінансів районної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету , пов»язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов»язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

14. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програми та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечити взяття бюджетних зобов»язань та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв”язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо;

6) до закінчення першого кварталу 2019 року внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату                      ( включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;

7) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати , проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв»язку, які споживаються бюджетними установами;

8) видатки, пов»язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів, здійснювати виключно після забезпечення обов»язковими складовими заробітної плати в річному вимірі;

15. Внески до статутного капіталу комунальних підприємств Малинської районної ради здійснювати, в тому числі шляхом перерахування коштів на банківські рахунки підприємств без включення їх до мережі розпорядників і одержувачів коштів районного бюджету.

16. Установити, що кошти цільових субвенцій з районного бюджету, які визначені у рішенні районної ради як видатки споживання, можуть спрямовуватися з відповідних місцевих бюджетів на видатки розвитку та кошти, визначені у рішенні районної ради як видатки розвитку, можуть спрямовуватись на видатки споживання, при цьому відповідати цільовому призначенню, визначеному у додатках 4 і 4.1 цього рішення.

17. Відповідно до частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації приймати рішення щодо передачі бюджетних призначень на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету і комунальної власності, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

18. Відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України  надати право районній державній адміністрації здійснювати перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу бюджетних призначень передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету і комунальної власності, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

19. Затвердити формулу розподілу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами місцевого самоврядування згідно з додатком № 7 до цього рішення відповідно до пунктів 20 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України.

20. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється за порядками, що затверджуються районною державною адміністрацією або районною радою.

21. Це рішення набирає чинність з 1 січня 2019 року.

22. Додатки № 1, 1.1., 2, 3, 4, 4.1, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід”ємною частиною.

23. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України здійснюється оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття.

24. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради Ничипоренко Р.В.

            Голова районної ради                                                          М.С.Левковець

Attachments:
Download this file (додаток 1.1 19.xls)додаток 1.1 19[ ]61 kB
Download this file (додаток 1.xls)додаток 1[ ]62 kB
Download this file (додаток 2.xls)додаток 2[ ]33 kB
Download this file (додаток 3.xls)додаток 3[ ]70 kB
Download this file (додаток 4.1 19.xls)додаток 4.1 19[ ]64 kB
Download this file (додаток 4.xls)додаток 4[ ]50 kB
Download this file (додаток 5.xls)додаток 5[ ]38 kB
Download this file (додаток 6.xls)додаток 6[ ]59 kB
Download this file (додаток 7.doc)додаток 7[ ]53 kB

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради


(двадцять сьома  сесія сьомого скликання)      

від 14  грудня  2018 року № 402


Про співфінансування проектів,

що подаються на конкурсний відбір


Розглянувши лист Малинської райдержадміністрації від 12.12.2018р. № 03-1/1710, відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів держаного фонду регіонального розвитку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року №196, з метою співфінансування інвестиційного проекту регіонального розвитку, враховуючи рекомендації постійної  комісії  з питань  законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності, районна рада


ВИРІШИЛА:

1.Управлінню фінансів Малинської райдержадміністрації (Козленко М.М.) передбачити у видатковій частині районного бюджету на 2019 рік співфінансування 10% від загальної вартості проекту кошти в сумі 1000 тис.грн. на капітальний ремонт будівлі Гранітнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: смт.Гранітне, Малинського району Житомирської області.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності.      

Голова районної ради                  М.С.Левковець

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                   р і ш е н н я                      

                   малинської районної ради                        

(двадцять сьома сесія сьомого скликання)      

від 14 грудня 2018 року    №  391

Про внесення змін до районного

бюджету на 2018 рік

Заслухавши інформацію начальника управління фінансів райдержадміністрації Козленко М.М.,  керуючись  статтею 43  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”; Бюджетним кодексом України та враховуючи висновки постійної комісії районної ради  з питань комісії з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності, районна рада   

ВИРІШИЛА:

1. Спрямувати на проведення витрат 519505,18 грн. збільшення доходної частини загального фонду районного бюджету.

2. Внести зміни до рішення районної ради від 15.12.2017 № 263 « Про районний бюджет на 2018 рік», від 02.02.2018 № 297 «Про внесення змін до районного бюджету на 208 рік», від 23.03.2018 № 301 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік», від 15.06.2018 № 343 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік», від 10.08.2018 № 365 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік», від 26.10.2018 № 375 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»,  а саме:

2.1. У підпункті 1.1 пункту 1 цифри 161696078,44 грн., 159822000,44 грн., 1874078 грн., 1355578 грн. замінити відповідно цифрами 164452583,62 грн., 162262205,62 грн., 2190378 грн., 1387578 грн.

2.2. У підпункті 1.2. пункту 1 цифри 169636544,44 грн., 160702052,44 грн., 8934492 грн. замінити відповідно цифрами 172393049,62 грн., 162731335,22 грн., 9661714,40 грн..

2.3. Підпункт 1.3, 1.4 пункту 1 викласти в новій редакції:

« 1.3. Установити в цілому дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі 469129,60 грн., з них:

- профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 7391336,40 грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку ( спеціального фонду), в т.ч. за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів  районного бюджету у сумі 2974086 грн., в т.ч. за рахунок залишку освітньої субвенції 1850000 грн.;

- дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі 7860466 грн., джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів районного бюджету, в т.ч. за рахунок залишку освітньої субвенції 2030000 грн., згідно з додатком 2.

1.4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 7471336,40 грн., джерелом визначити:

- надходження із загального фонду до бюджету розвитку ( спеціального фонду) у сумі 7391336,40 грн., в т.ч. 2974086 грн. за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду районного бюджету, в т.ч. за рахунок залишку освітньої субвенції 1850000 грн.;

- використання залишків спеціального фонду районного бюджету станом на 01.01.18 у сумі 80000 грн. від надходження коштів від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває у комунальній власності, згідно з додатком 2».

2.4. У пункті 3 цифри 160702052,44 грн., 8934492 грн. замінити відповідно цифрами 162731335,22 грн., 9661714,40 грн.

2.5. Пункт 5 викласти в новій редакції :

«5.1. Затвердити субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм  соціально-економічного розвитку регіонів на загальну суму 411160 грн., у тому числі по загальному фонду - 396160 грн., по спеціальному фонду – 15000 грн., з них:

- на виконання районної програми забезпечення виконання Малинською районною державною адміністрацією делегованих Малинською районною радою повноважень на 2018-2020 роки – 321160 грн.;

                - на виконання програми щодо облаштування сервісних центрів обслуговування платників на 2018 рік -20000 грн.;

              -  на виконання комплексної  Програми профілактики злочинності у Малинському районі на 2016-2020 роки (МРВ УСБУ) – 35000 грн.;

               - на виконання Програми "Призовна дільниця на 2016-2020 роки" – 15000 грн.;

               - на виконання програми «Територіальна оборона на 2017-2020 роки» - 10000 грн.;

               - на виконання Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Малинського району від надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки – 10000 грн.» .

            2.6. Пункт 6 виключити.

2.7. У пункті 8 цифри 2800461 грн. замінити відповідно цифрами 2915761 грн.

3.  Додатки № 1, 1.1,  2, 3, 4, 4.1, 5 викласти в новій редакції.

            Голова

районної ради                                                          М.С.Левковець


Attachments:
Download this file (додаток 1.1 18.xls)додаток 1.1 18[ ]71 kB
Download this file (додаток 1.xls)додаток 1[ ]54 kB
Download this file (додаток 2.xls)додаток 2[ ]32 kB
Download this file (додаток 3.xls)додаток 3[ ]88 kB
Download this file (додаток 4.1 18.xls)додаток 4.1 18[ ]65 kB
Download this file (додаток 5.xls)додаток 5[ ]60 kB

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                   р і ш е н н я                      

                 малинської районної ради                        

( двадцять сьома сесія сьомого скликання)      

від 14 грудня 2018 року  №  414


Про передачу коштів на здійснення видатків

на утримання селищного, сільських

закладів культури та селищного, сільських

дошкільних закладів освіти у 2019 році


Відповідно до Пункту 20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, статей 43, 46, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження голови районної державної адміністрації від 05.12.2018 року № 314 «Про схвалення проекту рішення районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік» та Прогнозу районного бюджету на 2020 і 2021 роки» та  враховуючи висновки постійної комісії районної ради  з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності, районна рада


ВИРІШИЛА:


1. Передати кошти районного бюджету на здійснення видатків відповідно до звернень:

Гранітненської селищної ради

Б.Вороб»ївської сільської ради

Владівської сільської ради

Ворсівської сільської ради

Вишівської сільської ради

Головківської сільської ради

Горинської сільської ради

Дібрівської сільської ради

Іванівської сільської ради

Ксаверівської сільської ради
           Луківської сільської ради

Любовицької сільської ради

Малинівської сільської ради

Морозівської сільської ради

Недашківської сільської ради

Н.Вороб»ївської сільської ради

Пиріжківської сільської ради

Скуратівської сільської ради

Слобідської сільської ради

Ст.Вороб»ївської сільської ради

Українківської сільської ради

Устинівської сільської ради

           Федорівської сільської ради

            в частині утримання:

Детальніше:Про передачу коштів на здійснення видатків на утримання селищного, сільських...

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради


(двадцять сьома  сесія сьомого скликання)      

від 14  грудня  2018 року № 413


Про списання матеріальних цінностей


              Розглянувши клопотання комунального закладу «Районний будинок культури» Малинської районної ради від 06.12.2018р.№54, керуючись ст.43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про порядок списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, затвердженого рішенням районної ради від 25.07.2012р., враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності, районна рада


ВИРІШИЛА:


1.Надати дозвіл на списання матеріальних цінностей, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району,  як таких, що не придатні для подальшого використання, фізично зношені та морально застарілі, з балансу комунального закладу «Районний будинок культури» Малинської районної ради, а саме :

люстри кришталевої, інвентарний номер 101630077, балансовою вартістю 7210,00 (сім тисяч двісті десять грн., 00 копійок) гривень.


2.Комунальному закладу «Районний будинок культури» Малинської районної ради (Ровнер В.В.) провести списання матеріальних цінностей згідно діючого законодавства.


3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності.


Голова районної ради                                                           М.С.Левковець

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради


(двадцять сьома  сесія сьомого скликання)      

від 14  грудня  2018 року № 412


Про передачу матеріальних цінностей


         Керуючись ст.43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про порядок відчуження майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району, затвердженого рішенням сесії районної ради від 25.07.2012р. №288, у зв’язку з проведенням капітального ремонту будівлі районного будинку культури, враховуючи  клопотання комунального закладу «Районний будинок культури» Малинської районної ради від 06.12.2018р. №54, відділу освіти Малинської райдержадміністрації від 03.12.20188р.№604/18-01-09, рекомендації постійної комісії з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності, районна рада


ВИРІШИЛА:


1.Передати безоплатно зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, з балансу комунального закладу «Районний будинок культури» Малинської районної ради:

 1)  на баланс відділу освіти Малинської райдержадміністрації для опалювання шкіл району - дров’яні відходи, отримані в результаті демонтажних робіт по капітальному ремонту приміщення районного будинку культури, в кількості 22 м.куб., загальною вартістю 2 200, 00 (дві тисячі двісті гривень,00 копійок) гривень ;

  2) на баланс комунального підприємства «Малинська районна друкарня» - дров’яні відходи, отримані в результаті демонтажу конструкції покрівлі, в кількості 16 м.куб., загальною вартістю 1 600,00(одна тисяча шістсот гривень 00 копійок) гривень.


2.Приймання-передачу матеріальних цінностей здійснити відповідно до чинного законодавства та надати районній раді акти приймання – передачі.


3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності.

Голова районної ради                                                           М.С.Левковець