У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я                      

   малинської районної ради                        

(тридцять друга  сесія сьомого скликання)

 
   

 

 

      

від 11 грудня 2019 року                                                                   № 473

 

                                        Про районний бюджет

                                          Малинського району

                   (назва адміністративно-територіальної одиниці)

                                                  на 2020 рік

                                                                 ( бюджетний період)

                                                06313200000

                                      ( код бюджету)

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні", Малинська районна рада   

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Визначити на 2020 рік:

 

1.1 доходи районного бюджету у сумі 108199775 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету 106545475 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету 1654300 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення.

 

Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів районному бюджету згідно додатку 1.1. до цього рішення;

 

1.2. видатки районного бюджету у сумі 108199775 гривень., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету 105087950 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 3111825 гривень;

 

1.3. профіцит за загальним фондом районного бюджету  у сумі 1457525 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду) згідно з додатком 2 до цього рішення.;

 

1.4. дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі 1457525 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку ( спеціального фонду) згідно з додатком 2 до цього рішення; 

 

1.5. оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 100000 гривень, що становить 0,09 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

 

1.6. резервний фонд районного бюджету у розмірі 350000 гривень, що становить 0,3 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

 

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

 1. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення та інші субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам у розрізі призначень, згідно з додатком 4.1 до цього рішення.

 

 1. Надати право Малинській районній державній адміністрації здійснювати протягом 2020 року розподіл та перерозподіл обсягу міжбюджетних трансфертів з державного бюджету у період між сесіями Малинської районної ради відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Надати право Малинській районній державній адміністрації, у разі затвердження міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих бюджетах районному бюджету, вносити зміни до доходів/фінансування та видатків районного бюджету, з наступним затвердженням районною радою.

 

 1. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об»єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об»єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

 1. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 3502664 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

 

 1. Установити, що до джерел формування загального фонду районного бюджету на 2020 рік належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97, 101 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік:

 

1) у частині доходів є надходження , визначені статтею 691  Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 101 Бюджетного кодексу України;

 

2) у частині фінансування є надходження, визначенні пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету згідно з відповідними пунктами статей 691, 101 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91, а кошти отримані до спеціального фонду згідно з пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів , визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

 

 оплату праці працівників бюджетних установ;

 

 нарахування на заробітну плату  ;

 

 придбання медикаментів та перев”язувальних матеріалів ;

 

  забезпечення продуктами харчування ;

 

 оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

 

 соціальне забезпечення ;

 

 поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

 1. Надати право відділу фінансів Малинської районної державної адміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» ( зі змінами ), з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

 

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право відділу фінансів районної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету , пов»язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов»язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

 1. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

 

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

 

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

 

публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програми та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

 

4) забезпечити взяття бюджетних зобов»язань та здійснення витрат бюджету;

 

5) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв”язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо;

 

6) до закінчення першого кварталу 2020 року внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату                      ( включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;

 

7) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати , проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв»язку, які споживаються бюджетними установами;

 

8) видатки, пов»язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів, здійснювати виключно після забезпечення обов»язковими складовими заробітної плати в річному вимірі;

 

 1. Внески до статутного капіталу комунальних підприємств Малинської районної ради здійснювати, в тому числі шляхом перерахування коштів на банківські рахунки підприємств без включення їх до мережі розпорядників і одержувачів коштів районного бюджету.

 

 1. Установити, що кошти цільових субвенцій з районного бюджету, які визначені у рішенні районної ради як видатки споживання, можуть спрямовуватися з відповідних місцевих бюджетів на видатки розвитку та кошти, визначені у рішенні районної ради як видатки розвитку, можуть спрямовуватись на видатки споживання, при цьому відповідати цільовому призначенню, визначеному у додатках 4 і 4.1 цього рішення.

 

 1. Відповідно до частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації приймати рішення щодо передачі бюджетних призначень на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету і комунальної власності, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

 1. Відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації здійснювати перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу бюджетних призначень передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету і комунальної власності, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

 1. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється за порядками, що затверджуються районною державною адміністрацією або районною радою.

 

 1. Це рішення набирає чинність з 1 січня 2020 року.

 

 1. Додатки № 1, 1.1., 2, 3, 4, 4.1, 5, 6 до цього рішення є його невід”ємною частиною.

 

 1. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України здійснюється оприлюднення цього рішення в районній газеті «Соборна площа» в десятиденний строк з дня його прийняття.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради Ничипоренко Р.В.

 

 

 

 

 

            Голова

районної ради                                                          М.С.Левковець

 

Attachments:
Download this file (додаток 1.1 19.xls)додаток 1.1 19[ ]67 kB
Download this file (додаток 1.xls)додаток 1[ ]54 kB
Download this file (додаток 2.xls)додаток 2[ ]35 kB
Download this file (додаток 3.xls)додаток 3[ ]62 kB
Download this file (додаток 4.1 19.xls)додаток 4.1.19[ ]71 kB
Download this file (додаток 4.xls)додаток 4[ ]56 kB
Download this file (додаток 5.xls)додаток 5[ ]38 kB
Download this file (додаток 6.xls)додаток 6[ ]57 kB

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                 р і ш е н н я                      

                      малинської районної ради                        

(тридцять друга  сесія сьомого скликання)

від 11 грудня 2019 року    №   472

 

Про внесення змін до районного бюджету

Малинського району на 2019 рік

 

 

Заслухавши інформацію начальника управління фінансів районної державної адміністрації Козленко М.М., керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”;  районна рада   

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Спрямувати на проведення витрат 663418 гривень збільшення доходної частини загального фонду районного бюджету.

 

 1. Внести зміни до рішення районної ради від 14.12.2018 № 392 «Про районний бюджет Малинського району на 2019 рік», від 22.02.2019 № 416 «Про внесення змін до районного бюджету Малинського району на 2019 рік», від 22.03.2019 № 435 «Про внесення змін до районного бюджету Малинського району на 2019 рік», від 14.06.2019 № 442 «Про внесення змін до районного бюджету Малинського району на 2019 рік», від 18.10.2019 № 454 «Про внесення змін до районного бюджету Малинського району на 2019 рік», а саме:

 

2.1. У підпункті 1.1 пункту 1 цифри 161324067 гривень, 160383909 гривень, 940158 гривень замінити відповідно цифрами 161536801 гривень, 160593643 гривень, 943158 гривень.

 

2.2. У підпункті 1.2. пункту 1 цифри 165125382 гривень, 158673696 гривень, 6451686 гривень замінити відповідно цифрами 165338116 гривень, 158799090 гривень, 6539026 гривень.

 

2.3. Підпункти 1.3, 1.4 пункту 1 викласти у такій редакції:

«1.3. Установити в цілому профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 1794553 гривень, з них:

 

- профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 5595868 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду);

 

- дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі 3801315 гривень, джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів районного бюджету, який виник станом на 01.01.2019,   у т. ч.:

за рахунок залишку коштів районного бюджету – 2613234 гривень, залишку коштів освітньої субвенції – 782681 гривень, залишку коштів субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 405400 гривень.

 

1.4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 5595868 гривень, джерелами покриття якого визначити:

 

- надходження із загального фонду до бюджету розвитку ( спеціального фонду) у сумі 5595868 гривень.».

 

2.4. У пункті 7 цифри 4291630 гривень замінити відповідно цифрами 4395716 гривень.

 

 1. Це рішення набирає чинності з моменту прийняття районною радою.

 

 1. Додатки № 1, 1.1, 2, 3, 4, 4.1, 6 викласти у новій редакції.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради Ничипоренко Р.В.

 

 

 

            Голова

районної ради                                                          М.С.Левковець

 

Attachments:
Download this file (додаток 1.1 19.xls)додаток 1.1 19[ ]71 kB
Download this file (додаток 1.xls)додаток 1[ ]59 kB
Download this file (додаток 2.xls)додаток 2[ ]34 kB
Download this file (додаток 3.xls)додаток 3[ ]75 kB
Download this file (додаток 4.1 19.xls)додаток 4.1 19[ ]71 kB
Download this file (додаток 4.xls)додаток 4[ ]58 kB
Download this file (додаток 6.xls)додаток 6[ ]59 kB

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради

(тридцять друга  сесія сьомого скликання)


      

від 11  грудня  2019 року № 496

Про результати діяльності Коростишівської місцевої прокуратури на території Малинського району

упродовж 2019 року

          Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.3 ст.6 Закону України «Про прокуратуру», районна рада

ВИРІШИЛА:

Взяти до відома інформацію заступника керівника  Коростишівської місцевої прокуратури Пургіна Т.І. про результати діяльності Коростишівської місцевої прокуратури на території Малинського району упродовж 2019 року .

Голова районної ради                                                          М.С.Левковець

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради


(тридцять друга сесія сьомого скликання)      

від  11 грудня  2019  року  № 495


Про затвердження районної Програми

для забезпечення виконання рішень суду на 2020-2023 роки


Відповідно до п.16 ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши поданий Малинською районною державною адміністрацією проект районної Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2020 - 2023 роки (лист від 04.12.2019р. №03/1308), враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з  питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності,   районна рада


В И Р І Ш И Л А :


1.Затвердити районну програму для забезпечення виконання рішень суду на 2020-2023 роки  (додаток 1).

2. Виконавцям, відповідальним за виконання завдань даної Програми, забезпечити виконання  заходів, у повному обсязі та щороку надавати інформацію про хід виконання у районну раду.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію  з  питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності.

 Голова районної ради                                                   М.С.Левковець

Attachments:
Download this file (Прогри_по_судах_на_2023.doc)програма[ ]83 kB

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради


(тридцять друга  сесія сьомого скликання)      

від 11  грудня  2019 року № 494


Про внесення змін до районних Програм


Розглянувши клопотання районної державної адміністрації про внесення змін до районних програм від 04.12.2019р.№03\1309, від 05.12.2019р.№16/1324 та від 06.12.2019р.№06\1327, у зв’язку з реорганізацією управління гуманітарної сфери райдержадміністрації та управління регіонального розвитку райдержадміністрації в управління регіональної та гуманітарної діяльності райдержадміністрації, реорганізацією установ і організацій району, відповідно до п.16 ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради з гуманітарних питань та з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Детальніше:Про внесення змін до районних Програм 

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради


(тридцять друга сесія сьомого скликання)      

від  11 грудня  2019  року  № 493


Про затвердження комплексної районної програми медичного обслуговування сільського населення Малинського району на 2020-2021 рокиРозглянувши поданий Малинською районною державною адміністрацією проєкт комплексної районної програми медичного обслуговування сільського населення Малинського району на 2020-2021 роки (лист від 04.12.2019р.№03\1310), відповідно до п.16 ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з гуманітарних питань та з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, районна рада


В И Р І Ш И Л А :


1.Затвердити комплексну районну програму медичного обслуговування сільського населення Малинського району на 2020-2021 роки  (далі Програма) (додається).


2.Виконавцям, відповідальним за виконання завдань даної  Програми, забезпечити виконання зазначених заходів у повному обсязі та щороку надавати інформацію про хід виконання у районну раду.


3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань та з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення.
Голова районної ради                                                             М.С.Левковець

Attachments:
Download this file (КОМПЛ ПРОГРАМА МЕД.doc)програма[ ]243 kB