У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради


(тридцять друга  сесія сьомого скликання)      

від 11  грудня  2019 року № 483Про затвердження Порядку і нормативів

відрахування частини прибутку (доходу)

комунальних унітарних підприємств та їх

об’єднань, які належать до спільної власності

територіальних громад  району або у статутних

фондах яких є частка спільної власності

територіальних громад району


          Керуючись  статтями 43,63 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.35.ст.64 Бюджетного кодексу України, враховуючи лист районної державної адміністрації  від 18.11.2019р..№06/1245, рекомендації постійної комісії районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності та з метою мобілізації додаткових коштів до районного бюджету, районна рада


ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок і нормативи відрахування до загального         фонду  районного бюджету комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань,  які належать до спільної власності територіальних громад району або у статутних фондах яких є частка спільної власності територіальних громад району, частини прибутку (доходу) на 2020 рік, за результатами щорічної фінансово-господарської діяльності у 2019 році ( додається ).

2.  Малинському управлінню ГУДПС в Житомирській області здійснювати контроль за повнотою і своєчасністю сплати  відрахувань частини прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями відповідно до Порядку і нормативів, затверджених цим рішенням.

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності.


Голова районної ради                                                         М.С.Левковець


                                                                                                 

                                                                                             


 Додаток

                                                                                          до рішення

                                                                                          районної ради

                                                                            від  11.12.2019 р. № ___


Порядок і нормативи

відрахування до загального фонду районного бюджету комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, які належать до спільної власності територіальних громад району або у статутних фондах яких є частка спільної власності територіальних громад району, частини прибутку (доходу) за результатами щорічної фінансово-господарської діяльності


Відповідно до цього Порядку, комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання, які належать до спільної власності територіальних громад району або у статутних фондах яких є частка спільної власності територіальних громад району,  здійснюють відрахування до загального фонду районного бюджету  частини прибутку ( доходу ) за результатами щорічної фінансово-господарської діяльності.

Відрахування частини прибутку  (доходу) за результатами  фінансово-господарської  діяльності  здійснюються комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, які належать до спільної власності  територіальних громад району, у розмірі 15 відсотків чистого прибутку (доходу),  розрахованого згідно з положенням  (стандартами) бухгалтерського обліку.

Частина прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду районного бюджету, розраховується комунальними  унітарними підприємствами та їх об’єднаннями  відповідно до порядку, встановленого Державною податковою службою для державних та казенних підприємств.

Визначена відповідно до Порядку і нормативів частина прибутку (доходу) сплачується у строки, встановлені  для сплати  податку на прибуток підприємств і  зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду районного бюджету, відкриті  в органах Державного  казначейства.

Одночасно зі сплатою частини прибутку (доходу) до загального фонду районного бюджету платники податку нараховують та вносять до бюджету  авансовий внесок з податку на прибуток за діючою ставкою по даному податку, нарахований на суму дивідендів (частини прибутку), призначених для виплати. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету (до/або) одночасно із сплатою частини прибутку та відображається у декларації  з податку на прибуток підприємства.

Інформацію про нарахування  та сплату частини прибутку (доходу)  відповідно до Порядку і нормативів комунальні  унітарні підприємства та їх об’єднання подають  галузевим  управлінням у функціональному  підпорядкуванні яких вони перебувають , або, які здійснюють  функції з управління  частками ( акціями, паями) спільної  власності територіальних громад району, що  у їх  статутних фондах .Заступник голови ради                                                       Р.В.Ничипоренко
                         АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО  ВПЛИВУ

          Проекту рішення «Про затвердження Порядку і розміру відрахування до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу) підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Малинського району, управління якими здійснює Малинська районна рада».

          Назва регуляторного органу: Малинська районна рада.

          Назва документа: проект рішення районної ради «Про затвердження Порядку і нормативів відрахування частини прибутку (доходу) комунальних унітарних  підприємств та їх об’єднань, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ району».

          Розробник аналізу регуляторного впливу: управління фінансів Малинської районної державної адміністрації.

          Проект рішення «Про затвердження Порядку і розміру відрахування до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу) підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Малинського району, управління якими здійснює Малинська районна рада» (надалі-Порядок) розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з врахуванням положень Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об»єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 року №138.

Визначення проблем,  яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.                   

          У зв’язку з потребою визначення порядку відрахування комунальними підприємствами частини чистого прибутку (доходу) до районного бюджету в поточному та послідуючих роках,  виникла необхідність у розробці та затвердженні на сесії районної ради проекту даного Порядку з метою збільшення надходжень до районного бюджету, регламентування відносин щодо сплати комунальними підприємствами частини чистого прибутку (доходу) до бюджету, а також здійснення контролю за повнотою та своєчасністю проведення вказаних платежів.

           2. Визначення цілей державного регулювання

        Проект рішення про затвердження Порядку є нормативно-правовим актом, який спрямований на удосконалення правового регулювання фінансових відносин (перерахування частини чистого прибутку чи доходу до районного бюджету) між районною радою, комунальними підприємствами, управлінням фінансів РДА та Малинським управлінням ГУДПС в Житомирській області.

         Цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:

         а) затвердження єдиного уніфікованого організаційно-економічного механізму визначення та відрахування комунальними підприємствами до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу);

         б) закріплення функцій контролю за сплатою комунальними підприємствами до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу) за відповідними органами та службами згідно з наданими законодавством повноваженнями;

       в) законодавче закріплення термінів сплати вказаних відрахувань та подання відповідної звітності податковим органам.

            3. Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

        Вирішення проблеми зазначеної у пункті 1 цього Аналізу, можливе лише шляхом нормативного закріплення механізму розрахунку та сплати комунальними підприємствами до районного бюджету частини чистого прибутку у відповідності із вимогами чинного законодавства з обов’язковим врахуванням внесених до нього змін, тобто затвердження даного проекту Порядку. Інші альтернативні способи (механізми) є неефективними або недоцільними для досягнення поставленої мети або суперечитимуть вимогам чинного законодавства.

            4. Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирішення проблем.

         Порядком, у разі його прийняття, буде передбачено:

- встановлення єдиної уніфікованої процедури відрахування комунальними підприємствами до загального фонду районного бюджету частини чистого прибутку (доходу);

- норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу); 

- періодичність сплати та подання відповідної звітності.

Для реалізації проекту Порядку необхідно задіяти наступні ресурси:

1. Інформаційні - довести до відома комунальних підприємств районної ради про розробку нового Порядку щодо відрахування комунальними підприємствами до загального фонду районного бюджету частини чистого прибутку (доходу).

2. Організаційні – Малинському управлінню ГУДПС в Житомирській області здійснювати постійний контроль за дотриманням вимог Порядку в частині своєчасності та повноти нарахування та сплати комунальними підприємствами до загального фонду районного бюджету частини чистого прибутку (доходу), подання ними відповідної звітності у визначені терміни.

             5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття проекту Положення.

        Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

        Прийняття регуляторного акта надасть можливість чітко врегулювати відносини між районною радою, фінансовими та податковими органами, комунальними підприємствами, що виникають при здійснення останніми відрахувань до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу), встановити терміни здійснення зазначених відрахувань та подання звітності про це.

        Досягненням установлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта буде уніфікація процедури здійснення відрахувань частини доходу, зокрема, чистого прибутку комунальними підприємствами до районного бюджету, зростання надходжень  бюджету за рахунок своєчасного та повного здійснення таких відрахувань,

        Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з районного бюджету. Для виконання вимог запропонованого проекту Порядку достатньо наявної матеріально-технічної бази та людських ресурсів. Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають нанесення шкоди суб’єктам господарювання, громадянам та державі в цілому.

        Запровадження проекту Порядку забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

           6. Визначення очікуваних результатів прийняття Положення.

             Прийняття даного Порядку і практичне впровадження закріплених у ньому норм дозволить:

- забезпечити прозорість та відкритість процедури перерахування частини   чистого прибутку до районного бюджету комунальними підприємствами;

- залучити додаткові кошти суб’єктів господарювання комунальної форми власності шляхом регламентації порядку здійснення відрахувань частини чистого прибутку до районного бюджету та здійснення ефективних заходів контролю за справлянням даного виду платежів;

- зменшити навантаження на районний бюджет за рахунок додаткових джерел надходжень.

           7.  Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

            Обмеження  щодо строку дії регуляторного акту немає, що дасть змогу розв’язати проблеми та досягти цілі державного регулювання. Зміни та доповнення до нього прийматимуться на підставі здійснення відстежень його результативності із врахуванням внесених до чинного законодавства змін.

 8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

          Показниками результативності запровадженого Положення є:

- збільшення сум надходжень до районного бюджету за рахунок своєчасного та повного здійснення відрахувань частини чистого прибутку комунальними підприємствами.

Визначення заходів відстеження результативності акта.

          Відстеження результативності регуляторного акта згідно делегованих повноважень, здійснюється районною державною адміністрацією.

            10. Інформація про спосіб надання зауважень та пропозицій.


             Зауваження та пропозиції до проекту приймаються управлінням фінансів райдержадміністрації протягом одного місяця з дня оприлюднення за адресою: м. Малин, площа Соборна, 6, або за тел. 04133-5-16-93.


Календар свят України. Граматика української мови

enfrdeitptrues
0894473
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого тижня
Цього місяця
Минулого місяця
Всього
493
656
2393
6286
16907
12653
894473

Прогноз сьогодні
768

6.45%
15.80%
8.38%
0.67%
0.21%
68.49%
Online (15 minutes ago):11
11 guests
no members

Your IP:3.235.172.213