Україна

Малинська   районна   рада   Житомирської   області

                                            Рішення

                             Малинської   районної   ради

                                    ( ____   сесія______ скликання)

Від          2018 року №

Про затвердження Порядку і нормативів

відрахування частини прибутку (доходу)

комунальних унітарних підприємств та їх

об»єднань, які належать до спільної власності

територіальних громад району або у статутних

фондах яких є частка спільної власності

територіальних громад району

                Відповідно до п.9  ст.69 Бюджетного кодексу України та керуючись пп.29 ч.1 ст.26 та пп 2.3 ст.29  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», рекомендацією постійної комісії районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності та з метою мобілізації додаткових коштів до районного бюджету, районна рада

ВИРІШИЛА:

             1. Затвердити Порядок і нормативи відрахування до загального фонду районного бюджету комунальних унітарних підприємств та їх об»єднань, які належать до спільної власності територіальних громад району або у статутних фондах яких є частка спільної власності територіальних громад району, частини прибутку (доходу) на 2018 рік  за результатами щорічної фінансово-господарської діяльності у 2017 році, згідно з додатком (додається).

             2. Малинській об’єднаній державній податковій інспекції   здійснювати контроль за повнотою і своєчасністю сплати відрахувань частини прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об»єднаннями відповідно до Порядку і нормативів, затверджених цим рішенням.

             3. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності.

                                                                                               Додаток  до рішення

                                                                                               сесії районної ради

                                                                                               від            2018р. №

                                            Порядок і нормативи

        Відрахування до загального фонду районного бюджету  комунальними унітарними підприємствами та їх об»єднаннями, які належать до спільної власності територіальних громад району, частини прибутку (доходу) за результатами щорічної фінансово-господарської діяльності.

Відповідно до Порядку і нормативів, комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання, які належать до спільної власності територіальних громад району або у статутних фондах яких є частка спільної власності територіальних громад району, здійснюють відрахування до загального фонду районного бюджету частини прибутку (доходу) за результатами щорічної фінансово-господарської діяльності.

Відрахування частини прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності здійснюються комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, які належать до спільної власності територіальних громад району, у розмірі 15 відсотків чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положенням (стандартами) бухгалтерського обліку.

Частина прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду районного бюджету, розраховується комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями відповідно до порядку, встановленого Державною податковою адміністрацією для державних та казенних підприємств.

Визначена відповідно до Порядку і нормативів частина прибутку (доходу) сплачується у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств і зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду районного бюджету, відкриті в органах Державного казначейства.

Одночасно зі сплатою частини прибутку (доходу) до загального фонду районного бюджету платники податку нараховують та вносять до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток за діючою ставкою по даному податку, нарахований на суму дивідендів (частини прибутку), призначених для виплати. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету (до/або) одночасно зі сплатою частини прибутку та відображається у декларації з податку на прибуток підприємства.

Інформацію про нарахування та сплату частини прибутку (доходу) відповідно до Порядку і нормативів комунальні унітарні підприємства та їх об»єднання подають галузевим управлінням у функціональному підпорядкуванні яких вони перебувають, або, які здійснюють функції з управління частками ( акціями, паями) спільної власності територіальних громад району, що у їх статутних фондах.

Заступник голови районної  ради                                             Р.В.Ничипоренко                                                                                     

                         АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО  ВПЛИВУ

          Проекту рішення «Про затвердження Порядку і розміру відрахування до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу) підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Малинського району, управління якими здійснює Малинська районна рада».

          Назва регуляторного органу: Малинська районна рада.

          Назва документа: проект рішення районної ради «Про затвердження Порядку і нормативів відрахування частини прибутку (доходу) комунальних унітарних  підприємств та їх об’єднань, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ району».

          Розробник аналізу регуляторного впливу: управління фінансів Малинської районної державної адміністрації.

          Проект рішення «Про затвердження Порядку і розміру відрахування до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу) підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Малинського району, управління якими здійснює Малинська районна рада» (надалі-Порядок) розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з врахуванням положень Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об»єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 року №138.

Визначення проблем,  яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.                  

          У зв’язку з потребою визначення порядку відрахування комунальними підприємствами частини чистого прибутку (доходу) до районного бюджету в поточному та послідуючих роках, численними змінами в законодавстві, пов’язаними з прийняттям Податкового кодексу та затвердженням нової редакції Бюджетного кодексу, виникла необхідність у розробці та затвердженні на сесії районної ради проекту даного Порядку з метою збільшення надходжень до районного бюджету, регламентування відносин щодо сплати комунальними підприємствами частини чистого прибутку (доходу) до бюджету, а також здійснення контролю за повнотою та своєчасністю проведення вказаних платежів.

           2. Визначення цілей державного регулювання

        Проект рішення про затвердження Порядку є нормативно-правовим актом, який спрямований на удосконалення правового регулювання фінансових відносин (перерахування частини чистого прибутку чи доходу до районного бюджету) між районною радою, комунальними підприємствами, управлінням фінансів РДА та Малинською ОДПІ.

         Цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:

         а) затвердження єдиного уніфікованого організаційно-економічного механізму визначення та відрахування комунальними підприємствами до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу);

         б) закріплення функцій контролю за сплатою комунальними підприємствами до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу) за відповідними органами та службами згідно з наданими законодавством повноваженнями;

       в) законодавче закріплення термінів сплати вказаних відрахувань та подання відповідної звітності податковим органам.

            3. Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

        Вирішення проблеми зазначеної у пункті 1 цього Аналізу, можливе лише шляхом нормативного закріплення механізму розрахунку та сплати комунальними підприємствами до районного бюджету частини чистого прибутку у відповідності із вимогами чинного законодавства з обов’язковим врахуванням внесених до нього змін, тобто затвердження даного проекту Порядку. Інші альтернативні способи (механізми) є неефективними або недоцільними для досягнення поставленої мети або суперечитимуть вимогам чинного законодавства.

            4. Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирішення проблем.

         Порядком, у разі його прийняття, буде передбачено:

- встановлення єдиної уніфікованої процедури відрахування комунальними підприємствами до загального фонду районного бюджету частини чистого прибутку (доходу);

- норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу); 

- періодичність сплати та подання відповідної звітності.

Для реалізації проекту Порядку необхідно задіяти наступні ресурси:

1. Інформаційні - довести до відома комунальних підприємств районної ради про розробку нового Порядку щодо відрахування комунальними підприємствами до загального фонду районного бюджету частини чистого прибутку (доходу).

2. Організаційні - Малинській ОДПІ здійснювати постійний контроль за дотриманням вимог Порядку в частині своєчасності та повноти нарахування та сплати комунальними підприємствами до загального фонду районного бюджету частини чистого прибутку (доходу), подання ними відповідної звітності у визначені терміни.

             5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття проекту Положення.

        Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

        Прийняття регуляторного акта надасть можливість чітко врегулювати відносини між районною радою, фінансовими та податковими органами, комунальними підприємствами, що виникають при здійснення останніми відрахувань до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу), встановити терміни здійснення зазначених відрахувань та подання звітності про це.

        Досягненням установлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта буде уніфікація процедури здійснення відрахувань частини доходу, зокрема, чистого прибутку комунальними підприємствами до районного бюджету, зростання надходжень  бюджету за рахунок своєчасного та повного здійснення таких відрахувань,

        Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з районного бюджету. Для виконання вимог запропонованого проекту Порядку достатньо наявної матеріально-технічної бази та людських ресурсів. Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають нанесення шкоди суб’єктам господарювання, громадянам та державі в цілому.

        Запровадження проекту Порядку забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

           6. Визначення очікуваних результатів прийняття Положення.

             Прийняття даного Порядку і практичне впровадження закріплених у ньому норм дозволить:

- забезпечити прозорість та відкритість процедури перерахування частини   чистого прибутку до районного бюджету комунальними підприємствами;

- залучити додаткові кошти суб’єктів господарювання комунальної форми власності шляхом регламентації порядку здійснення відрахувань частини чистого прибутку до районного бюджету та здійснення ефективних заходів контролю за справлянням даного виду платежів;

- зменшити навантаження на районний бюджет за рахунок додаткових джерел надходжень.

           7.  Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

            Обмеження  щодо строку дії регуляторного акту немає, що дасть змогу розв’язати проблеми та досягти цілі державного регулювання. Зміни та доповнення до нього прийматимуться на підставі здійснення відстежень його результативності із врахуванням внесених до чинного законодавства змін.

 8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

          Показниками результативності запровадженого Положення є:

- збільшення сум надходжень до районного бюджету за рахунок своєчасного та повного здійснення відрахувань частини чистого прибутку комунальними підприємствами.

Визначення заходів відстеження результативності акта.

          Відстеження результативності регуляторного акта згідно делегованих повноважень, здійснюється районною державною адміністрацією.

            10. Інформація про спосіб надання зауважень та пропозицій.

             Зауваження та пропозиції до проекту приймаються управлінням фінансів райдержадміністрації протягом одного місяця з дня оприлюднення за адресою: м. Малин, площа Соборна, 6, або за тел. 04133-5-16-93.

                                   ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

МАЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

(____________________ сесія сьомого скликання)

від  ________ 2018 року №

Про тимчасовий порядок видалення

дерев,  кущів газонів і квітників за межами населених

пунктів на території Малинського району 

Розглянувши лист Малинської райдержадміністрації від 23.02.2018 р.№03-1/341, з  метою забезпечення належного контролю за використанням об’єктів рослинного світу на території Малинського району до законодавчого врегулювання видалення зелених насаджень за межами населених пунктів, керуючись статтею 6 Закону України «Про рослинний світ», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії з питань земельних ресурсів, соціально-економічного  розвитку села, з питань промисловості, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства та екології, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити Тимчасовий порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників за межами населених пунктів на території Малинського району ( додаток 1).
  2. Затвердити Типовий договір про надання послуг з видалення зелених насаджень ( додаток 2).
  3. Малинській районній державній адміністрації, Гранітненській селищній, сільським радам забезпечити дотримання процедури видалення дерев та кущів за межами населених пунктів на території Малинського району відповідно до затвердженого тимчасового порядку.
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних ресурсів, соціально-економічного розвитку села, з питань промисловості, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства та екології.

Голова районної ради                                                               М.С.Левковець

   Відповідно до вимог Закону України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування» (далі – Закон) головою районної ради утворюється робоча комісія з питань прискореного перегляду регуляторних актів (далі - робоча комісія).

   Згідно із ч. 3 ст. 3 Закону до складу робочої комісії включаються на паритетних засадах депутати відповідної ради, посадові особи апарату сільської, селищної, міської ради, виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, виконавчого апарату районної у місті, районної, обласної ради, виконавчого комітету районної у місті ради, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики, територіальних органів Антимонопольного комітету України, Міністерства юстиції України та інших центральних органів виконавчої влади, а також представники об''єднань суб''єктів господарювання, роботодавців, громадських організацій споживачів (об''єднань споживачів), наукових установ та окремі фахівці (за згодою).

    На підставі цього, з метою врахування ініціатив об''єднань суб''єктів господарювання, об’єднань роботодавців, громадських організацій споживачів (об''єднань споживачів), наукових установ та окремих фахівців, пропонуємо у строк до 1 лютого 2011 року надати до виконавчого апарату районної ради за адресою: м. Малин, пл. Соборна, 6-а, кім. 321 пропозиції щодо кандидатур для входження до складу робочої комісії та участі у її роботі, зазначивши призвіще, ім’я, по батькові та назву посади (у разі наявності) кандидата.

enfrdeitptrues
1035096
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого тижня
Цього місяця
Минулого місяця
Всього
489
322
2590
2590
12973
15057
1035096

Прогноз сьогодні
504

6.11%
18.47%
7.46%
0.69%
0.20%
67.08%
Online (15 minutes ago):3
3 guests
no members

Your IP:3.238.107.166