РЕГЛАМЕНТ

роботи районної ради

                Регламент роботи Малинської районної ради (далі – Регламент) визначає порядок діяльності районної ради, її посадових осіб щодо виконання повноважень, встановлених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законодавчими актами.

Розділ І. Загальні положення

Районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, а також повноважень, переданих їй сільськими, селищними радами.

Стаття 1. Порядок діяльності районної ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законодавчими актами і цим Регламентом.

Стаття 2. Регламент районної ради є нормативним актом, який передбачає порядок скликання сесії ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії.

Стаття 3. Засідання районної ради та її постійних комісій проводяться гласно, шляхом публікації їх рішень в районних газетах, трансляції по місцевому телебаченню та радіо, розміщення на веб-сайті районної ради. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Стаття 4. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначається цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

Стаття 5. Районна рада може утворювати тимчасові контрольні комісії у відповідності зі ст.48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Розділ ІІ. Сесія районної ради

Стаття 6. Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесії районної ради складаються з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій, що проводяться між ними.

Стаття 7. Сесія є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу районної ради.

Для визначення її правомочності беруться дані про реєстрацію депутатів, яка проводиться перед початком пленарного засідання.

Стаття 8. Рішення ради приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу районної ради, крім випадків, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” і цим Регламентом.

Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів районної ради, присутніх на пленарному засіданні.

Стаття 9. Засідання районної ради і постійних комісій можуть бути закритими за їх рішеннями та у випадках, передбачених чинним законодавством. При необхідності можуть проводитися виїзні засідання ради.

Стаття 10. Першу сесію районної ради скликає територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п'яти осіб - представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради.

Наступні сесії скликаються головою районної ради, а при його відсутності – заступником голови ради, в міру необхідності, але не менш одного разу на квартал.

Сесія повинна бути скликана за пропозицією не менш як третини від загальної кількості обраних депутатів ради, а також голови районної державної адміністрації.

Пропозиції про скликання позачергової сесії ради, підписані ініціаторами, подаються голові ради із зазначенням питань та проектами документів, розгляд яких пропонується.

Стаття 11.Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої сесії новообраної районної ради та питань, які передбачається винести на її розгляд, формування органів районної ради територіальною виборчою комісією створюється робоча група з числа новообраних депутатів ради.

Стаття 12. Розпорядження голови ради про скликання сесії із зазначених питань, які виносяться на розгляд ради, місця і часу проведення сесії оприлюднюються в засобах масової інформації та/або на веб - сайті районної ради, а також направляються індивідуально кожному депутату не пізніше як за десять днів до її відкриття, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії.

Стаття 13. Виконавчий апарат ради забезпечує отримання кожним депутатом проектів рішень та інших матеріалів, необхідних для її проведення не пізніш як за 1 день до її відкриття. Документи до позачергової сесії, а також проекти рішень, що внесені не у відповідності до ст. 13 Регламенту, надаються депутатам при їх реєстрації.

Розділ ІІІ. Порядок денний сесії

Стаття 14. Пропозиції до проекту порядку денного сесії вносяться головою районної ради, постійними комісіями, депутатськими фракціями, депутатами районної ради, головою районної державної адміністрації не пізніше, як за двадцять п’ять робочих днів до відкриття сесії.

Депутат районної ради має право вносити питання до порядку денного сесії у будь-який час.

Проекти рішень оприлюднюються не пізніше, як за двадцять робочих днів до відкриття сесії на офіційному веб-сайті районної ради.

Стаття 15. До порядку денного сесії включаються питання про хід виконання раніше прийнятих рішень і депутатських запитів.

Стаття 16. Пропозиції щодо внесення питання до порядку денного сесії подаються з проектом рішення та пояснювальною запискою, яка повинна містити юридичне обґрунтування прийняття даного рішення, необхідні прогнози соціально-економічних та інших наслідків його реалізації, до якої, у разі потреби, може додаватися інформаційно-довідковий матеріал (таблиці, графіки тощо). Проект рішення подається в письмовій формі та на електронних носіях.

Проекти рішень районної ради попередньо візуються заступником голови районної ради, керуючим справами районної ради, радником голови районної ради з питань юридичного забезпечення, заступниками голови районної державної адміністрації, начальниками управлінь та відділів районної державної адміністрації, районних організацій та установ, якщо це відноситься до їх компетенції.

Проекти рішень та інших нормативно-правових актів районної ради, які можуть вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб’єктів господарювання, встановлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або такі, що можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках, подаються на розгляд сесії районної ради при умові попереднього їх погодження з Житомирським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України, а також попереднього одержання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію у випадках, передбачених законом.

Проект регуляторного акта не може бути прийнятий, якщо відсутній аналіз регуляторного впливу або проект регуляторного акта не був оприлюднений.

Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд районної ради, подається до постійної комісії районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності для вивчення та надання в 10-денний термін висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

За мотивованим поданням депутата ради, постійної комісії ради, голови районної ради постійна комісія районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта із встановленням строків його підготовки. У цьому разі
аналіз регуляторного впливу не готується, а експертний висновок
щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті 8
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

При представленні на пленарному засіданні ради проекту регуляторного акта голова постійної комісії районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Стаття 17. Пропозиції до порядку денного, внесені пізніше зазначеного терміну або під час сесії, вносяться на розгляд районної ради після обговорення та підготовки висновку про доцільність їх включення до порядку денного сесії відповідною постійною комісією.

Стаття 18. Питання затвердженого порядку денного сесії районної ради можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж передбачено, відкладатися, змінюватися чи виключатися з порядку денного за рішенням районної ради.

Стаття 19. Рішення про розгляд питань затвердженого порядку денного в іншій послідовності чи про відкладення їх розгляду приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

Стаття 20. Рішення про зміну чи виключення питань із затвердженого порядку денного приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

Розділ ІV. Засідання районної ради

Стаття 21. Засідання районної ради (крім першого) відкриває, веде і закриває голова районної ради, а в разі його відсутності – заступник голови районної ради. Перерва у засіданні ради проводиться через кожні дві години на 15 хвилин, на обід – 30 хвилин.

       Стаття 22. Перед початком засідання районної ради проводиться письмова реєстрація депутатів, які прибули на сесію. Процедура реєстрації проводиться працівниками виконавчого апарату ради за столами реєстрації.

Стаття 23. Головуючий на пленарному засіданні ради:

відкриває, закриває та веде засідання, оголошує перерви в засіданнях районної ради;

вносить на обговорення запропоновані проекти рішень, оголошує повну назву та ініціаторів їх внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії;

організовує розгляд питань;

оголошує списки осіб, які записалися для виступу;

надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного виступаючого;

створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

ставить питання на голосування, оголошує його результати;

забезпечує дотримання Регламенту районної ради всіма присутніми на засіданні;

робить офіційні та інші повідомлення;

забезпечує порядок в залі засідання ради;

на загальних засадах має право на виступ, обов’язки по веденню сесії ради в період виступу виконує заступник голови ради;

здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

Стаття 24. Запис на виступ проводиться через секретаріат сесії після оголошення головуючим питання, яке внесене на обговорення. Головуючий за погодженням з присутніми депутатами районної ради може визначити черговість виступаючих.

Головуючий може позбавити виступаючого слова у випадках, коли він виступає не з питання, що обговорюється, або порушує норми депутатської етики.

Стаття 25. Для організації пленарного засідання головуючий має право в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання. Якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиція ставиться на голосування першою.

Стаття 26. На час роботи сесії районна рада утворює з числа депутатів секретаріат сесії в кількості трьох осіб.

Секретаріат веде протокол засідання, запис бажаючих виступити, реєструє звернення депутатів, їх запити, заяви і пропозиції, забезпечує опрацювання звернень громадян, що надходять на адресу сесії.

Стаття 27. Засідання ради проводиться відкрито і гласно. На засідання районної ради за запрошеннями можуть бути присутніми народні депутати України, депутати обласної ради, голова районної державної адміністрації, його заступники, керівники державних органів, місцевих рад, політичних партій, громадських організацій, трудових колективів, засобів масової інформації, а також інші особи.

Запрошені повинні утримуватися від публічних виявів свого ставлення до питань, які розглядаються радою або постійною комісією. У разі порушення порядку вони на вимогу головуючого можуть позбавлятися права бути присутніми на засіданні.

Голова районної державної адміністрації під час проведення засідання ради займає місце поруч із головою районної ради.

Розділ V. Прийняття рішень

Стаття 28. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

Рішення районної ради приймаються на пленарному засіданні після їх обговорення.

Рішення районної ради можуть прийматися без обговорення на пленарному засідання, якщо жоден з депутатів не наполягає на цьому.

У період між сесіями голова ради шляхом видання розпоряджень вирішує питання згідно з чинним законодавством.

Розпорядження голови ради, прийняті з питань, доручених йому радою, підлягають затвердженню на черговій сесії ради.

Акти районної ради, голови ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов'язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

Рішення районної ради набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення в дію цих рішень

Рішення районної ради надсилаються відповідним органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам (об'єднанням), організаціям і установам, посадовим особам і доводяться до відома громадян, шляхом розміщення на офіційному веб-сайті районної ради не пізніше десятиденного строку після їх прийняття.

Стаття 29. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування», в яких рішення приймаються таємним голосуванням.

         Рішення з процедурних питань не вимагають процедури поіменного голосування.

Відкрите поіменне голосування здійснюється шляхом підняття руки і фіксації лічильною комісією результату цього голосування у відомості за зразком, що додається, із засвідченням особистим підписом депутатів.

Після підрахунку голосів члени лічильної комісії підписують відомість про підсумки відкритого поіменного голосування.

Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

Таємне голосування проводиться виключно у випадках, прямо передбачених законом, шляхом заповнення бюлетенів та проведення подальшого підрахунку.

(Стаття 29 зі змінами, внесеними рішенням районної ради від 25 березня 2016 року №57)

Стаття 30. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань або у відведеному для таємного голосування місці.

Стаття 31. Для проведення таємного голосування і встановлення його результатів районна рада обирає з числа депутатів відкритим голосуванням лічильну комісію. До неї не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуті до складу органів, що обираються, чи призначаються (затверджуються) на відповідні посади шляхом таємного голосування.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії.

Стаття 32. Бюлетені для таємного голосування виготовляються під контролем лічильної комісії за встановленою нею формою і у визначеній кількості.

У бюлетені повинні бути зазначені пропозиції з питання, по якому проводиться голосування. Праворуч навпроти кожної пропозиції розміщується порожній квадрат. У кінці переліку пропозицій міститься запис: “Не підтримую жодної пропозиції”. Праворуч навпроти цього запису розміщується порожній квадрат.

При виборах (призначенні, затвердженні) посадових осіб до бюлетеня включаються в алфавітному порядку всі запропоновані кандидатури із зазначенням прізвища, імені та по батькові. Праворуч навпроти прізвища кожного кандидата розміщується порожній квадрат. У кінці переліку прізвищ кандидатів міститься запис: “Не підтримую жодного кандидата”. Праворуч навпроти цього запису розміщується порожній квадрат.

Стаття 33. Час і місце таємного голосування, порядок його проведення установлюються лічильною комісією і оголошуються її головою.

Стаття 34. Кожному зареєстрованому депутату районної ради за пред’явленням посвідчення членами лічильної комісії видається один бюлетень для голосування з поставленого питання чи виборів (призначення, затвердження) посадової особи.

Заповнення бюлетенів здійснюється депутатом лише в кабіні або кімнаті для таємного голосування.

У бюлетені для голосування депутат робить у квадраті навпроти пропозиції, яку він підтримує, або прізвища кандидата, за якого він голосує, позначку “плюс” (+) або іншу, яка дає однозначну відповідь про його волевиявлення.

Депутат може голосувати тільки за одну пропозицію або за одного кандидата. У разі, коли він не підтримує жодної пропозиції або жодного кандидата, робиться відповідна позначка в квадраті навпроти слів: “Не підтримую жодної пропозиції” або “Не підтримую жодного кандидата”.

Стаття 35. Заповнений бюлетень голосуючий опускає у виборчу скриньку.

Стаття 36. Недійсними вважаються бюлетені:

невстановленого зразка;

в яких голосуючим не зроблено жодної позначки;

в яких зроблено позначки в квадратах навпроти більш, як однієї пропозиції або прізвищ більш, як одного кандидата;

в яких зроблено позначки в квадратах навпроти запропонованої пропозиції (запропонованих пропозицій) та запису: “Не підтримую жодної пропозиції”;

в яких зроблено позначки в квадратах навпроти прізвища (прізвищ) кандидата (кандидатів) та запису: “Не підтримую жодного кандидата”.

Стаття 37. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписується всіма членами комісії.

Стаття 38. Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою більшістю присутніх на засідання депутатів. На голосування ця пропозиція ставиться першою серед інших пропозицій щодо способу голосування.

Розділ VІ. Порядок надання слова

Стаття 39. Час, який надається для доповіді, визначається районною радою за проханням доповідача.

Для співдоповіді надається до 20 хвилин, для заключного слова до 10 хвилин.

Виступаючим у дебатах надається до 5 хвилин.

Для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій і довідок, внесення поправок надається до 3 хвилин.

Стаття 40. Якщо виступ депутата повторює те, що вже виголошували інші під час обговорення питання, що розглядається, і головуючий на засіданні вважає, що районна рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до нього з проханням скоротити або закінчити виступ.

Стаття 41. Районна рада може визначити загальний час для обговорення питання або час для запитань і відповідей, виступів депутатів, після закінчення якого головуючий на засідання припиняє надання слова.

Стаття 42. На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий на засіданні надає слово депутатам з дотриманням черговості, установленої на підставі їхніх заяв про надання слова, або за погодженням з присутніми депутатами може визначати іншу черговість виступаючих.

Стаття 43. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються стисло і чітко.

Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю.

Депутатам, які виступають у дебатах, запитання не задаються.

Стаття 44. Депутат може виступати з одного і того ж питання не більше двох разів.

Розділ VІІ. Порядок голосування пропозицій

Стаття 45. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування з обговореного питання.

Стаття 46. Початок голосування головуючий погоджує з присутніми на засіданні депутатами, оголошує про спосіб голосування, якщо з цього приводу надійшли від депутатів пропозиції.

Стаття 47. На голосування ставляться усі пропозиції і поправки, внесені депутатами в ході обговорення питання.

Стаття 48. Головуючий на засідання може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо він нечітко сформульований або не стосується питання, що обговорюється, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює за суттю відхилений районною радою текст.

Стаття 49. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну, рада проводить голосування пропозицій в порядку їх внесення.

Стаття 50. Якщо серед альтернативних є пропозиція, внесена узгоджувальною депутатською комісією, вона ставиться на голосування після пропозиції голови районної ради.

Стаття 51. Тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, повинні оголошуватися, при цьому називається їх ініціатор.

Стаття 52. Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, після чого відразу пропонує голосування щодо нього.

Після закінчення голосування головуючий оголошує його результати.

Стаття 53. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

У разі порушення процедури голосування негайно проводиться повторне голосування без дебатів.

Стаття 54. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість депутатів від загального складу ради, крім випадків передбачених пунктами 4,5 ст.55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Стаття 55. Завершальну роботу по редагуванню рішень ради з урахуванням пропозицій і зауважень, внесених до них депутатами на сесії, здійснюють голова ради, заступник голови, постійні комісії та секретаріат сесії.

Розділ VІІІ. Дисципліна та етика на пленарних засіданнях

Стаття 56. На засіданнях районної ради виступаючий не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій. Головуючий на засіданні має право попередити виступаючого про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а в разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.

Стаття 57. Депутат на засіданні виступає з дозволу головуючого.

Стаття 58. Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий після двох попереджень позбавляє його слова.

Стаття 59. Під час засідання районної ради депутати не повинні заважати виступаючим діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу.

Головуючий продовжує час для виступу депутата на термін, на який виступ його переривався, якщо це не пов’язано із застосуванням до нього заходів впливу, передбачених статтею 58 цього Регламенту.

Стаття 60. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання районної ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку.

Розділ ІХ. Протокол засідання ради

Стаття 61. Засідання районної ради протоколюється. Ведення протоколу засідань районної ради здійснює секретаріат ради та виконавчий апарат районної ради.

Протоколи засідань районної ради підписує головуючий на засіданні.

У протоколі засідання районної ради зазначається:

-          дата його проведення;

-          кількість депутатів, присутніх на засіданні;

-          список запрошених на сесію;

-          питання порядку денного, внесені на розгляд;

-          прізвища головуючого і виступаючих;

-          усі внесені на голосування питання;

-          повні результати голосування і прийняті рішення.

Стаття 62. Протоколи сесії ради, прийняті нею рішення підписуються головою ради або його заступником, а в разі їх відсутності – обраним радою головуючим на сесії.

Стаття 63. Засідання районної ради та виступи на ній фіксуються на цифровому аудіоносії. Аудіозапис засідань здійснює виконавчий апарат ради і запис зберігається протягом строку здійснення повноважень депутатами VIІ скликання.

Розділ Х. Депутат районної ради

Стаття 64. Порядок діяльності депутатів районної ради визначається Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні” і “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законами України і цим Регламентом.

Депутат зобов’язаний додержуватися Регламенту районної ради, інших нормативних актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів.

Новообрані депутати районної ради заповнюють облікову картку депутата, що зберігається у виконавчому апараті районної ради.

Стаття 65. До діяльності депутата відносяться:

участь у засіданнях районної ради;

участь у засіданнях постійних комісій районної ради, робочих чи підготовчих груп;

виконання доручень районної ради та її керівництва;

робота у виборчому окрузі.

Стаття 66. Кожен депутат у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат, який не входить до складу будь-якого органу ради, може брати участь в його роботі з правом дорадчого голосу.

Стаття 67. Депутат районної ради має право:

 1. обирати і бути обраним до органів районної ради;
 2. пропонувати питання для розгляду їх районною радою та її органами;
 3. вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань районної ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;
 4. вносити на розгляд районної ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю;
 5. вносити на розгляд районної ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;
 6. висловлюватися щодо персонального складу утворюваних районною радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються районною радою;
 7. брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;
 8. вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні районної ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, інших органів і посадових осіб які діють на території району;
 9. порушувати в районній раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;
 10. виступати з обгрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;
 11. ознайомлюватися з текстами виступів у протоколах засідань районної ради та її органів до їх опублікування;
 12. оголошувати на засіданнях районної ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;
 13. об’єднуватися з іншими депутатами районної ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до цього регламенту;
 14. офіційно представляти інтереси виборців та спільні інтереси територіальних громад району в раді та її органах, в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування з питань, що належать до відання місцевого самоврядування;
 15. брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях інших рад, загальних зборів громадян за місцем проживання, засіданнях органів самоорганізації населення, що проводяться в межах багатомандатного виборчого округу.

Стаття 68. Бере участь у засіданнях районної ради та її органів, виконує доручення районної ради та її керівництва, що є підставою для відкладення депутатом усіх інших службових справ.

Стаття 69. Депутат зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на засіданні районної ради та тих її органів, до яких його обрано.

Стаття 70. Відсутність депутата на засіданнях районної ради і тих її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.

Стаття 71. Депутат районної ради з обговорюваного на сесії питання може передати головуючому тексти свого невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень для включення до протоколу засідання районної ради чи її органу, в якому він бере участь.

Стаття 72. Депутат, який не може взяти участь у засіданні районної ради, повинен завчасно, із зазначенням причини повідомити про це голову районної ради через виконавчий апарат районної ради, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії – голову цієї комісії, або виконавчий апарат ради.

Питання про відсутність депутатів без поважних або невідомих причин на засіданнях ради, її органів з’ясовуються постійною комісією районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності. На вимогу комісії депутат зобов’язаний дати пояснення причин своєї відсутності. З цих питань комісія періодично інформує сесію ради, у разі потреби, вносить пропозиції щодо впливу на депутатів.

У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, районна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Стаття 73. Депутат районної ради є відповідальним перед виборцями і їм підзвітний.

У виборчому окрузі депутат районної ради зобов’язаний:

-          регулярно інформувати виборців про роботу районної ради та її органів через засоби масової інформації, а також не менш як один раз на рік звітувати про результати власної депутатської діяльності і про роботу ради;

-          про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, рішень районної ради, доручень виборців;

-          брати участь в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території виборчого округу;

-          вивчати колективні потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

-          визначити і оприлюднити дні, години та місце прийому виборців;

-          вести регулярний прийом виборців, розглядати їх пропозиції, звернення, заяви, скарги, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення.

Розділ ХІ. Депутатські запити, депутатські запитання та

депутатські звернення

Стаття 74. Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата районної ради до посадових осіб ради і її органів, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які розташовані або зареєстровані на території району, а також до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

Депутатський запит може бути внесений депутатом ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні районної ради.

Стаття 75. Рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата районної ради.

Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього районній раді і депутату. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити раді та депутатові районної ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.

Облік і контроль за розглядом депутатських запитів здійснює виконавчий апарат районної ради.

Стаття 76. Депутат ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше ¼ присутніх на засіданні депутатів районної ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

Стаття 77. Депутатське запитання-це засіб одержання депутатом районної ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради, або дано депутату районної ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

Стаття 78.           Депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога депутата ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, до яких звернувся депутат ради, зобов'язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк.

Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату ради зобов'язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

Депутат ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п'ять календарних днів.

Якщо депутат ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит.

Розділ ХІІ. Депутатські фракції і групи

Стаття 79. Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами районної ради за умови, що до складу кожної фракції входить не менше як п’ять депутатів. Порядок роботи депутатської фракції визначається самою депутатською фракцією.

Депутат має право входити лише до складу однієї фракції. У разі виходу з фракції чи переходу з однієї фракції в іншу, депутат подає письмову заяву на сесії районної ради, яка оприлюднюється головуючим на сесії.

Стаття 80. Фракції (у складі не менше 5 депутатів) утворюються на зборах депутатів, про що складається протокол, який подається до секретаріату сесії разом із зазначенням її складу.

Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією.

Рішення про об'єднання депутатів у фракції доводиться до відома депутатів районної ради головуючим на пленарному засіданні ради.

Фракція набуває відповідних прав після реєстрації в секретаріаті сесії, яка передбачає подання письмового повідомлення. У повідомленні, яке підписується персонально кожним депутатом, які входять до складу фракції, вказується назва депутатської фракції, її персональний склад, а також депутатів, які уповноважені її представляти.

Стаття 81. Утворення депутатських фракцій, їх реорганізація та утворення нових можуть проводитися протягом усього періоду повноважень районної ради.

Стаття 82. Склад депутатської фракції у разі вибуття окремих депутатів районної ради, внаслідок чого їх чисельність стає меншою, ніж встановлено   статтею   79   Регламенту,   головою   районної   ради   вони оголошуються розпущеними та припиняють свою діяльність, а також у раз прийняття депутатами, які входять до їх складу, рішення про саморозпуск.

Стаття 83. Депутатські фракції мають право:

-          вносити на розгляд сесії будь-які питання, що стосуються компетенції ради;

-          на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

-          об'єднувати зусилля з іншими фракціями;

-          ставити на обов'язкове голосування внесені фракцією пропозиції;

-          користуватися всіма необхідними в роботі, а також для обговорення на засіданнях сесій, матеріалами, які на їх вимогу зобов'язаний подавати виконавчий апарат ради;

-          визначати осіб, уповноважених для виступу, здійснювати консультації тощо;

-          брати перерву в роботі сесії для проведення консультацій.

Стаття 84. Депутатські фракції проводять свої засідання відкрито і гласно в приміщеннях районної ради.

Стаття 85. Кожна депутатська фракція має право на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради.

Депутатська фракція, за ініціативи якої розглядається питання, має право на виступ свого представника після припинення дебатів.

Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських фракцій, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

Стаття 86. Жодна депутатська фракція не має права виступати від імені районної ради.

Стаття 87 За зверненням повноважного представника депутатської фракції секретаріат районної ради розповсюджує серед депутатів підготовлені нею матеріали як офіційні документи.

Стаття 88. Депутатські фракції мають право висвітлювати інформацію про свою діяльність через засоби масової інформації згідно з чинним законодавством.

Стаття 89. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати місцевих рад можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи.

Депутати ради об'єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата місцевої рад.

Членство депутата ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

Стаття 90. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів місцевої ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з п’яти депутатів районної ради.

Депутати ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

Депутатська група набуває відповідних прав після реєстрації в секретаріаті сесії, яка передбачає подання письмового повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень відповідних рад.

Діяльність депутатської групи припиняється:

у разі вибуття окремих депутатів місцевої ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено Регламентом;

у разі прийняття депутатами ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

після закінчення строку, на який депутати ради об'єдналися в депутатську групу, або строку повноважень відповідних рад.

Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

Стаття 91. Порядок роботи депутатської фракції, групи, умови вступу до них, виходу чи виключення з них визначаються цим Регламентом та самою депутатською фракцією, групою.

Розділ ХІІІ. Постійні комісії районної ради

Стаття 92. Постійні комісії районної ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

Стаття 93. Постійні комісії обираються радою на строк повноважень у складі голови і членів комісії. Усі інші питання структури вирішуються відповідною комісією.

Депутат районної ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій. Усі члени комісії мають рівні права.

Стаття 94. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради та його заступник.

Стаття 95. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

Стаття 96. У разі необхідності за рішенням ради можуть бути створені нові постійні комісії, скасовані або реорганізовані раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.

Стаття 97. Після обрання голів постійних комісій обирається персональний склад членів постійної комісії.

Стаття 98. Члени постійних комісій районної ради обираються за списком без обговорення шляхом відкритого голосування.

Стаття 99. Постійні комісії за дорученням районної ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного розвитку, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань; виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Стаття 100. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готують висновки з цих питань.

Стаття 101. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головуючим на засіданні і секретарем комісії.

Стаття 102. Засідання постійної комісії скликаються головою комісії в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини від загального складу комісії.

Стаття 103. Постійні комісії є підзвітними районній раді та відповідальними перед нею.

Стаття 104. Жодна постійна комісія не має права виступати від імені районної ради.

Розділ ХІV. Тимчасові контрольні

комісії районної ради

Стаття 105. Районна рада може утворювати тимчасові контрольні комісії для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

Стаття 106. Питання про утворення тимчасової комісії вноситься окремим пунктом до порядку денного сесії.

Рішення районної ради про утворення тимчасової комісії повинно зазначати: назву комісії, завдання комісії, кількісний склад комісії, обраного районною радою голову (співголів) комісії, персональний склад комісії, термін діяльності комісії і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу районної ради.

Стаття 107.Засідання тимчасової контрольної комісії районної ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, а також залучені комісією для участі її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відомою у зв’язку з її роботою.

Стаття 108. Повноваження тимчасової комісії припиняються з прийняттям районною радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії , а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Розділ ХV. Голова районної ради

Стаття 109. Повноваження голови районної ради визначені статтею 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, починаються після обрання його таємним голосуванням на сесії ради.

 

Стаття 110. Голова ради виконує свої обов’язки до обрання голови ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень голови ради відповідно до чинного законодавства.

У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді та може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування.

Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.

Стаття 111. Голова звітує перед радою про свою діяльність не менш одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів – у визначений радою термін.

Стаття 112. Голова ради за посадою очолює виконавчий апарат ради .

Стаття 113. Голова ради у межах своїх повноважень видає розпорядження.

Розділ ХVІ. Порядок обрання голови районної ради

Стаття 114. Голова районної ради обирається на сесії з числа її депутатів на строк повноваження ради. Висування кандидатур на посаду голови не обмежується.

Обрання голови ради проводиться таємним голосуванням. Голова ради вважається обраним, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

Стаття 115. Якщо на посаду голови ради балотувалось більше двох кандидатів і жоден з них не набрав необхідної для обрання кількості голосів, проводиться повторне голосування по двох кандидатурах, які отримали найбільшу кількість голосів.

Стаття 116. Якщо в результаті голосування жоден з кандидатів не отримав необхідної для обрання кількості голосів, проводяться повторні вибори з новим висуванням кандидатів.

 

Стаття 117. Рішення про обрання голови районної ради підписує обраний голова.

Розділ ХVІІ. Заступник голови районної ради

Стаття 118. Районна рада обирає на строк її повноважень з числа депутатів заступника голови ради, кандидатуру якого представляє голова районної ради.

Стаття 119. Заступник голови ради веде роботу за дорученням голови ради.

Заступник голови ради здійснює повноваження голови ради за відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов'язків з інших причин.

Стаття 120. Повноваження заступника голови районної ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата районної ради за рішенням ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення його повноважень може бути внесено на розгляд районної ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

Стаття 121. Повноваження заступника голови районної ради можуть також бути достроково припинені без припинення повноважень депутата відповідної ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень заступника голови ради.

Зазначені повноваження заступника голови ради припиняються з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

Розділ ХVІІІ. Порядок обрання заступника голови

районної ради

Стаття 122. Заступник голови районної ради обирається за пропозицією голови районної ради в порядку, аналогічному виборам голови ради.

Стаття 123. Якщо кандидатура на посаду заступника голови районної ради не одержала підтримки більшості депутатів, голова ради пропонує сесії іншу кандидатуру, по якій проводиться нове голосування.

Розділ ХІХ. Взаємодія районної ради з районною

державною адміністрацією

 

Стаття 124. У разі розгляду райдержадміністрацією питань, які зачіпають інтереси місцевого самоврядування, вона повинна повідомити про це районну раду та проводити розгляд питань за участі керівництва районної ради або уповноважених ними осіб.

Стаття 125. Органи та посадові особи районної ради мають право звернутися до суду з позовом про визнання не чинними актів райдержадміністрації та інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій і установ, які обмежують права територіальних громад, повноваження органів та посадових осіб районної ради.

Стаття 126. Районна державна адміністрація є підзвітною районній раді у виконанні програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, підзвітна і підконтрольна у частині повноважень, делегованих їй районною радою і також у виконанні рішень ради з цих питань.

Розділ ХХ. Президія районної ради

Стаття 127. Президія районної ради утворюється відповідно до статті 57 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” на строк повноважень ради.

Стаття 128. До складу президії ради входять: голова ради, його заступник, голови постійних комісій, голови депутатських груп і фракцій. У роботі президії може брати участь керуючий справами ради.

Стаття 129. Засідання президії ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів від загального складу.

Стаття 130. При необхідності на засідання президії районної ради запрошуються представники органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, політичних партій, громадських організацій, засобів масової інформації, а також інші особи.

Стаття 131. Порядок організації роботи президії районної ради визначається цим Регламентом та Положенням про президію, що затверджується радою.

Стаття 132. Президія районної ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради.

Розділ ХХІ. Порядок формування виконавчого апарату

районної ради

Стаття 133. Виконавчий апарат ради утворюється відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про службу в органах місцевого самоврядування”. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови. Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України та іншими законодавчими актами.

Штатний розклад та кошторис витрат апарату затверджує голова районної ради.

Стаття 134. Керуючий справами, радники голови районної ради, спеціалісти, технічні працівники призначаються на посади і звільняються з посад головою районної ради згідно чинного законодавства.

Стаття 135. Виконавчий апарат ради у своїй діяльності керується чинним законодавством та Положенням про виконавчий апарат, що затверджується головою ради.

Розділ XXІІ. Перша сесія районної ради наступного скликання

Стаття 136. Першу сесію новообраної районної ради скликає територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до закону.

Стаття 137. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів.

З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. До обрання тимчасової президії пленарне засідання ради веде голова територіальної виборчої комісії.

Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. Першим на пленарному засіданні ради головує представник партії, яка набрала найбільшу кількість голосів на виборах.

Стаття 138. На розгляд ради виноситься питання про обрання голови районної ради.

Стаття 139. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог закону та цього Регламенту.

Обраний голова ради має право оголосити перерву в засіданні сесії ради для внесення пропозицій щодо кандидатури для обрання на посаду заступника голови районної ради.

Стаття 140. Протокол та рішення першої сесії, у т.ч. про обрання голови, підписує новообраний голова.

Стаття 141. До прийняття Регламенту районної ради восьмого скликання застосовується Регламент ради, що діяв у сьомому скликанні.

Заступник голови

районної ради                                                                                                                     Р.В.Ничипоренко

enfrdeitptrues
1037525
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого тижня
Цього місяця
Минулого місяця
Всього
442
568
2920
2590
2064
13338
1037525

Прогноз сьогодні
456

6.10%
18.60%
7.45%
0.68%
0.20%
66.97%
Online (15 minutes ago):8
8 guests
no members

Your IP:35.153.103.15